Věk konverzí. Konverze a konfese v (dlouhém) raném novověku

20. květen 2021 - 21. květen 2021

Konference

Výzkum konverzí v předmoderní společnosti zažil v posledních dvou desetiletích v západních historiografiích nebývalý rozmach a stal se podstatnou součástí výzkumu konfesních kultur v raném novověku. Reformace v 15. a 16. století přinesly nový fenomén: změna vyznání od té doby nebyla jen přestupem od judaismu a islámu ke křesťanské víře, ale také změnou jedné západokřesťanské konfese v jinou. Téma je sice implicitně přítomno v podstatě v každém pojednání o náboženských dějinách v českých zemích 15.–18. století, jen výjimečně však bývá chápáno jako svébytný předmět výzkumu.

Pořádá

Katedra historie FF UP

Místo

online nebo hybridně

Přílohy