Kurz právní metodologie se zaměřením na lidská práva a správní právo

15. duben 2021, 09:00 – 12:00

Webinář

Webinář má za cíl oživit a prohloubit znalosti z právní metodologie, která odpovídá na otázku, jak nalézt právo, jak ho interpretovat a jak postupovat ve složitějších případech. Cílem kurzu je nejen jednotlivé metody představit teoreticky, ale prakticky na ukázkových případech. Kurz posílí argumentační schopnosti a vede k nácviku dovednosti jednotlivých metod právní interpretace, dotváření práva a poměřování.

Obsah webináře:

  • jazykový výklad – pojmová teorie a rozlišení rozšiřujícího jazykového výkladu od analogie jako dotváření práva 
  • systematický výklad – aplikační pravidla přednosti pro řešení kolize právních norem, ústavně-konformní a euro-konformní výklad 
  • logické argumenty – argument a contrario versus argument per analogiam 
  • teleologický výklad – vymezení cíle a účelu a jejich funkce při výkladu a dotváření a v poměřování 
  • dotváření práva – analogie (mezery v právu a jejich překlenutí) a teleologická redukce 
  • axiologický výklad – aplikace hodnot a právních principů 
  • poměřování – judiciální testy proporcionality a test racionality 

Lektor: Mgr. Olga Rosenkranzová, Ph.D., odborná asistentka na katedře teorie práva a právních dějin PF UP, kde se věnuje právní metodologii, obecným teoretickým otázkám a právní filozofii. Od roku 2002 do roku 2014 pracovala jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnovala správnímu právu, právu na spravedlivý proces a antidiskriminačnímu právu.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online

Přílohy