Zasedání Akademického senátu UP

23. květen 2018, 13:00 – 15:00

Veřejné zasedání

Program:
1. Ověření zápisu ze zasedání AS UP že dne 2. 5. 2018 a kontrola usnesení AS UP
2. Výroční zpráva o činnosti UP za rok 2017 (předkládá rektor UP)
3. Výroční zpráva o hospodaření UP za rok 2017 (předkládá rektor UP)
4. Legislativní rubrika
- I. změna Jednacího řádu Akademického senátu UP (předkládá předseda AS UP)
- II. změna Stipendijního řádu UP (předkládá rektor UP)
- I. změna Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení UP (předkládá rektor UP)
5. Studentská rubrika
6. Různé
- Nominace AS UP do Komise pro informační technologie UP
- Rozhodnutí rektora Užívání pozemku s budovou Kateřinská 653/17 v Olomouci (předkládá rektor UP)
- Informace o problematice dostudování studentů ve studijních oborech (předkládá pror. Zouhar)

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Přírodovědecká fakulta UP, tř. 17. listopadu, zasedací místnost děkanátu

Přílohy