Režim na UP od 26. 11. 2021 v souvislosti s covidem-19 včetně doporučení a nařízení rektora

úterý 30. listopad 2021, 15:31

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP Koleje a menzy UP

V souvislosti s přetrvávajícím výskytem covidu-19 pro vás v následujícím textu shrnujeme aktuálně platná opatření, která se týkají režimu na Univerzitě Palackého, včetně doplňujících

doporučení a nařízení rektora UP Martina Procházky, která jsou níže ZVÝRAZNĚNA.

Znění těchto opatření i návazných doporučení budeme na základě měnící se situace aktualizovat.


Ochrana dýchacích cest

V souladu s mimořádným opatřením MZ ČR ze dne 27. října 2021, a jeho změny z 10. listopadu 2021bude od pondělí 15. listopadu do odvolání zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest [tj. respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95)] (dále jen „ochranný prostředek dýchacích cest“) všem osobám ve vnitřních prostorách budov vysoké školy, ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb, při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě.

Ochranu dýchacích cest mohou odložit mj.:

 • studenti v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje);
 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru;
 • studenti při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, a pokud je na tomto vzdělávání současně přítomno nejvýše 50 studentů;

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP však rektor UP nařizuje studentům použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu výukových aktivit (pokud to specifika daného předmětu umožňují);

 • pedagogičtí pracovníci nebo akademičtí pracovníci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání;
  (Upřesnění: Povinnost je stanovena okruhu osob, nikoliv zaměstnavateli. Kontrolování dodržování tohoto opatření může ve vztahu k dané skupině osob provádět pouze orgán veřejné moci.)

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocnění covid-19 na UP však rektor UP doporučuje i vyučujícím, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo nejméně 14 dní, zvážit v průběhu rozvrhovaných výukových aktivit použití definované ochrany dýchacích cest a nařizuje držet od studentů odstup minimálně 1,5 metru;

 • zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru;

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP vyučujícím nařizuje a studentům silně doporučuje použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu zkoušky, zápočtu či kolokvia;

 • ubytovaní studenti při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory);
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu;

  z důvodu snahy o eliminaci rizika rozšíření nákazy onemocněním covid-19 na UP rektor UP doporučuje přednášejícím, pokud se jedná o zaměstnance UP, použít definovanou ochranu dýchacích cest i v průběhu přednášky;

 • osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších pořadech;
 • zákazníci provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu;
 • osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů;
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie.

Hromadné akademické obřady, kulturní, společenské a sportovní akce, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě (netýká se vzdělávání dle ZoVŠ)

U hromadných akademických obřadů, kulturních, společenských a sportovních akcí, vzdělávacích akcí a zkoušek (dále vše jako „akce“) je třeba zajistit následující:

 • pokud se akce koná ve vnitřních prostorách vysoké školy, mohou se jí osoby zúčastnit pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest;
 • pokud se akce v jednu dobu účastní více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle krizového opatření Vlády ČR ze dne 25. listopadu 2021, tj. fakticky je třeba zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, a to buď potvrzením o prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce, nebo potvrzením o aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny musí uplynout nejméně 14 dní. Použití PCR testů k prokázání bezinfekčnosti je možné pouze pro osoby mladší 18 let, osoby „rozočkované“ a osoby s kontraindikací k očkování. Platnost PCR testů zůstává pro režim akcí spadajících pod toto mimořádné opatření 72 hodin. Hromadných akcí tohoto typu se může účastnit maximálně 1 000 osob zároveň.

Uvedené opatření se však nevztahuje na vzdělávání poskytované vysokou školou ve studijních programech v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Pro účast na vzdělávání poskytovaném dle zákona o vysokých školách tedy není nutné dokládat bezinfekčnost (platí pro prezenční i kombinovanou formu studia), ledaže jde o níže uvedené případy příjezdu ze zahraničí.

Pozor, studenti však jsou povinni prokazovat bezinfekčnost při ubytování na kolejích, a to tak, že se prokážou uznávaným certifikátem o provedeném očkování proti covidu-19, laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění, negativním PCR testem ne starším než 72 hodin nebo negativním antigenním testem ne starším než 24 hodin. Výše uvedené skutečnosti jsou studenti povinni prokázat při registraci k ubytování, v případě testu pak dále každých 7 dnů.

Pozor, také studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti, viz například studenti Lékařské fakulty UP působící ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Rektor UP nařizuje, aby vyučující poučili studenty o významu bezinfekčnosti před započetím rozvrhovaných výukových aktivit a zkoušek.

Ubytování na kolejích

Od pondělí 22. listopadu již nebude na základě opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 18. listopadu možno prokázat se pro ubytování na vysokoškolských kolejích rychlým antigenním testem na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeným pro sebetestování (použití laickou osobou).

Nadále se tedy připouští umožnit ubytování na vysokoškolských kolejích pouze osobám, které se prokážou certifikátem o dokončeném očkování nebo dokladem o prodělané nemoci covid-19 nebo negativním výsledkem RT-PCR testu ne starším 72 hod., popř. negativním výsledkem rychlého antigenního testu provedeného zdravotnickým pracovníkem a ne starším než 24 hodin. Frekvence prokazování splnění této podmínky každých 7 dní se nemění.

Pro řízení kapacit a usnadnění testování pro občany je spuštěn Centrální rezervační systém. Seznam očkovacích míst je k dispozici na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Příjezdy ze zahraničí

Pravidla pro příjezdy studentů a zaměstnanců ze zahraničí.

Zpět