Příjezdy studentů a zaměstnanců ze zahraničí (aktualizovány formuláře)

úterý 21. září 2021, 13:20

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

S účinností ode dne 1. 9. 2021 je UP povinna zamezit vstupu na pracoviště, resp. do prostor, v nichž se uskutečňuje studium, zaměstnanci nebo studentovi, který strávil v posledních 14 dnech před vstupem do takových prostor UP déle než 12 hodin mimo území České Republiky (resp. déle než 24 hodin v případě pobytu či výskytu na území Slovenska, Rakouska, Německa a Polska), dokud takový zaměstnanec či student nepředloží UP negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 popsaný ochranným opatřením.

To neplatí:

  1. pro očkované osoby s národním certifikátem o dokončeném či provedeném očkování, kdy od finální dávky očkovací látky uplynulo více než 14 dní;
  2. pro osoby, které prodělaly onemocnění covid-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní;
  3. pro osoby, na něž se vztahuje výjimka z povinnosti podrobit se testu podle ochranného opatření (např. přeshraniční pracovníci, žáci a studenti, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu, tj. Slovenska, Rakouska, Německa a Polska).

Rektor tak na základě uvedeného mimořádného opatření jednotlivým fakultám a součástem UP navrhuje následující postup:

Každý zaměstnanec a student, na kterého se nevztahuje jedna z uvedených výjimek pod body a), b) či c), je povinen:

  • informovat UP o cestách přesahujících 12 hodin mimo území České republiky (resp. více než 24 hodin v případě pobytu či výskytu na území Slovenska, Rakouska, Německa a Polska), a
  • nevstupovat na pracoviště, resp. do prostor, v nichž se uskutečňuje studium, do doby, než předloží UP negativní výsledek testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

Formulář pro zaměstnance | Formulář pro studenty

Nestanoví-li fakulta či jiná součást UP jinak, pak je zaměstnanec povinen vyplněný formulář zaslat na e-mailovou adresu svého vedoucího zaměstnance či svých vedoucích zaměstnanců. Zaměstnanec je povinen formulář odeslat z adresy e-mailové schránky přidělené mu UP.

Student je, nestanoví-li fakulta či příslušná součást jinak, povinen vyplněný formulář uložit v této aplikaci.

Ve výjimečných případech a se souhlasem vedoucího zaměstnance, resp. vedoucího příslušného studijního oddělení, je zaměstnanec (student), který pobýval v zemích s nízkým nebo středním rizikem výskytu onemocnění covid-19, oprávněn pobývat na pracovišti, resp. v prostorách, v nichž se uskutečňuje studium, i před předložením negativního výsledku testu, avšak do doby předložení výsledku testu je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor nebo obdobný prostředek naplňující všechny technické podmínky a požadavky, mj. filtrační účinnost alespoň 94 %).

Zpět