Možnosti zahraničních studentů přicestovat do Olomouce za účelem studijních povinností (aktuálně k 27. 5.)

středa 27. květen 2020, 9:00

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Vláda ČR v souvislosti s aktuální situací kolem pandemie koronaviru upravuje s platností od 26. 5. 2020 pravidla pro vstup občanů EU a dalších cizinců na území ČR. Týká se to tak i zahraničních studentů, kteří studují na Univerzitě Palackého v Olomouci. Níže vám přinášíme přehled možností, jak a za jakých podmínek můžete jakožto studenti do ČR, respektive do Olomouce vycestovat. S ohledem na to, že podmínky se často mění a aktualizují, prosíme vás o pravidelné kontrolování této stránky. Na každou novou informaci budeme zřetelně upozorňovat.

Doporučení a vyjádření Univerzity Palackého k příjezdům zahraničních studentů do Olomouce

UP prosí zahraniční studenty, aby se z důvodů veškerých komplikací s cestováním snažili svůj příjezd do Olomouce za studijními povinnostmi omezit na nejnutnější případy a ideálně tyto povinnosti vyřídili tak, aby se stihli zpět domů vrátit do 24 hodin, a odpadla jim tak nutnost vyřizovat si testování na Covid-19 či absolvovat 14denní karanténu.

Pokud zahraniční studenti budou chtít/potřebovat v Olomouci strávit více než 24 hodin, doporučuje UP svým zahraničním studentům, aby si na své náklady nechali provést test na Covid-19, a mohli se tak v Olomouci (za dodržení definovaných pravidel) pohybovat.

V případě, že by zahraniční studenti dorazili do Olomouce bez negativního testu a nastoupili povinnou karanténu, musí brát v potaz následující:
• Studenti bydlící na kolejích nebudou moci trávit karanténu ve svých pokojích (s ohledem na bezpečnost svých spolubydlících) a budou muset být umístěni do karanténních pokojů. Těchto pokojů bude velmi omezené množství, a může se tedy stát, že ne všem zahraničním studentům bude možno tento karanténní pobyt na kolejích poskytnout najednou. V tom případě budou muset někteří z nich čekat na dobu, až se kapacity po 14 dnech uvolní. Před příjezdem na koleje informujte o plánovaném datu vašeho příjezd vedoucí koleje na Neředíně, paní Janu Šimkovou (jana.simkova@upol.cz | T: 585 638 882 | M: 606 398 109).

• Pokud zahraniční studenti bydlí v Olomouci v pronajatých bytech, budou si muset po dobu trvání karantény zajistit zásobování a další s ní související záležitosti po své vlastní ose. UP jim bude schopna pomoci maximálně s výzvou směrem k českým dobrovolníkům, kteří by v případě zájmu zahraničním studentům v karanténě mohli asistovat.


A) Pokud student/ka potřebuje do Olomouce přicestovat za účelem účasti na zkoušce či státnicích, účasti na přijímacích zkouškách či účasti na neodkladné konzultaci a zároveň bude jeho/její pobyt trvat méně než 24 hodin (tzn. do 24 hodin se vrátí zpět do své vlasti):

nebude se na něj/ni vztahovat podmínka povinné karantény či předkládání testu s negativním výsledkem na přítomnost nemoci Covid-19. Pro vstup do země bude muset předložit potvrzení z vysoké školy o účasti na zkoušce a bude pro něj/ni platit větší zákaz volného pohybu po území ČR (je tedy nutno pohyb omezit pouze na nezbytně nutnou trasu k dostavení se do cílového města a zpět).

Pokud by se pobyt na území ČR měl protáhnout na více než 24 hodin, lze kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici a požádat o výjimku z karantény, pokud tito studenti rovnou při vstupu nepředloží potvrzení o absolvování testu.

Studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin.

Slovenští studenti cestující do Olomouce (ČR) za účastí na přijímacích či závěrečných zkouškách mají od 1. 5. 2020 po návratu na Slovensko výjimku z povinné státní karantény. Podrobnější informace na stránkách slovenského ministerstva vnitra.

Nově platí také možnost cestovat mezi Českem a Slovenskem na dobu 48 hodin bez nutnosti podstoupit test na přítomnost covid-19 či nastoupit do povinné karantény. Podrobnosti zde.


B) Pokud student/ka potřebuje do Olomouce přicestovat na dobu delší než 24 hodin, vztahují se na jeho/její příjezd podmínky dle režimu, v jakém přicestuje.

 1. Pokud má student/ka v Olomouci přechodné bydliště a nájemní smlouvu na bydlení v Olomouci (započatou již před vyhlášením nouzového stavu) nebo dlouhodové vízum nebo povolení k přechodnému/dlouhodobému/trvalému pobytu, může do ČR přijet v rámci kategorie 1 níže přiložené tabulky. V takovém případě musí při vstupu do země:
  • buď  předložit potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzujícího, že u něj/ní byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem (test nesmí být starší než čtyři dny a student/ka si jej zajišťuje na vlastní náklady. Vzor potvrzení si můžete stáhnout zde. PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.),
  • nebo ihned nahlásit svůj příjezd do Olomouce na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje a po příjezdu do Olomouce se podrobit nutným karantnénním opatřením.
  • Zároveň musí při vstupu do země předložit kopii nájemní smlouvy / dlouhodobé vízum / povolení k pobytu a aktuální potvrzení o studiu a současně své údaje a svůj příjezd do ČR oznámit prostřednictvím online formuláře Ministerstva zahraničních věcí.
  • V případě vstupu na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu (a tedy nenastoupení do povinné karantény), musí student/ka omezit po dobu 14 dní svůj pohyb jen na nejnutnější aktivity (cesty do školy, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, cesty k lékaři, cesty za účelem neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa svého bydliště, pohřby).
    
 2. Pokud bude zahraniční student/ka chtít do Olomouce dojíždět opakovaně v režimu tzv. „přeshraničního studenta“ (podrobněji viz kategorie 8b přiložené tabulky níže), musí při vstupu do země:
  • buď  při prvním přejezdu hranic a poté vždy každých 30 dnů na hranicích předložit potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzujícího, že u něj/ní byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem (test nesmí být starší než čtyři dny a student/ka si jej zajišťuje na vlastní náklady. Vzor potvrzení si můžete stáhnout zde. PCR test lze též absolvovat na území ČR do 72 hodin od vstupu, nicméně tyto osoby mají povinnost oznámit tuto skutečnost své krajské hygienické stanici.),
  • nebo ihned nahlásit svůj příjezd do Olomouce na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje a po příjezdu do Olomouce se podrobit nezbytným karanténním opatřením.
  • Současně musí student/ka předložit potvrzení pro přeshraniční žáky a studenty, jehož vzor je ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR. Podrobnosti o možnostech přejezdu hranic v režimu „přeshraničního studenta“ naleznete zde.
  • V případě vstupu na území ČR po předložení potvrzení o absolvování testu (a tedy nenastoupení do povinné karantény), musí student/ka omezit po dobu 14 dní svůj pohyb jen na nejnutnější aktivity (cesty do školy, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, cesty k lékaři, cesty za účelem neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa svého bydliště, pohřby).
  • Studenti mohou mít nezbytně nutný doprovod jednoho rodinného příslušníka za účelem zajištění odvozu. Doprovod nemusí předložit potvrzení o absolvování PCR testu nebo absolvovat povinnou nařízenou karanténu, pokud doba vstupu nepřekročí 24 hodin.
    
 3. Pokud student/ka přijede do Olomouce „na otočku“ za účelem zkoušky/státnic (viz výše část A a také kategorie 12 níže příložené tabulky), ale jeho/její pobyt v ČR by zároveň měl plánovaně přesáhnout 24 hodin, lze:
  • buď  předložit potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzujícího, že u něj/ní byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem (test nesmí být starší než čtyři dny a student/ka si jej zajišťuje na vlastní náklady. Vzor potvrzení si můžete stáhnout zde.),
  • nebo ihned nahlásit svůj příjezd do Olomouce na Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje a po příjezdu do Olomouce nastoupit do povinné 14denní karantény,
  • nebo kontaktovat Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje a požádat o výjimku z karantény.
    
 4. Zahraniční student/ka, který/á potřebuje do Olomouce přicestovat za účelem studia na VŠ na více než 72 hodin a zároveň nemá žádný doklad o dosavadním bydlení/studiu v Olomouci (de facto se tedy jedná o nové nastupující studenty v rámci kategorie 3 níže přiložené tabulky), musí:
  • předložit potvrzení o absolvování testu vydané lékařem či orgánem ochrany veřejného zdraví potvrzujícího, že u něj/ní byl proveden test na přítomnost COVID-19 s negativním výsledkem (test nesmí být starší než čtyři dny a student/ka si jej zajišťuje na vlastní náklady. Vzor potvrzení si můžete stáhnout zde.);
  • předložit potvrzení o zahájení studia na VŠ a zároveň své údaje a svůj příjezd do ČR oznámit prostřednictvím online formuláře Ministerstva zahraničních věcí;
  • omezit po dobu 14 dní svůj pohyb jen na nejnutnější aktivity (cesty do školy, cesty nezbytně nutné k obstarávání základních životních potřeb, cesty k lékaři, cesty za účelem neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa svého bydliště, pohřby).

Vzhledem k tomu, že je v současné době většina vysokých škol uzavřena nebo funguje v omezeném režimu a studium na školách nezačíná běžně na jaře, neočekává se vstup těchto zahraničních studentů dříve než před zahájením nového studia na vysoké škole na podzim tohoto roku. Předtím – pokud jedou například na přijímací zkoušky – by se měli vejít do vstupu nepřesahujícího 24 hodin.


Zmiňovanou podrobnou tabulku s podmínkami a náležitostmi vstupu zahraničních občanů (vč. studentů) do ČR naleznete zde (pro studenty s předchozím pobytem v Olomouci) a zde (pro studenty bez předchozího pobytu v Olomouci). Prostudujte si ji prosím podrobně. Zahraničních studentů se týkají sekce 1, 3, 8b a 12. Přehledně pak podmínky pro zahraniční studenty shrnuje také tento článek MV ČR.

Pro podrobnější dotazy související s cestováním za nouzového stavu můžete využít speciální e-mail Ministerstva vnitra ČR: cestovani.covid19@mvcr.cz. Podrobnější informace a telefonické linky pak lze nalézt také na stránkách MV ČR.


V souvislosti s uvolněním těchto vládních pravidel zmírňuje Univerzita Palackého omezení příjezdu zahraničních studentů. Připomínáme však, že vstup na univerzitní půdu je momentálně (kromě pobytu na kolejích, stravovávní v menzách a cesty do univerzitní knihovny na Zbrojnici pro objednané knihy) možný jen po předchozí domluvě s pedagogem a pouze za účelem konzultací, praxí, prací v laboratořích či účasti na zkouškách.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)