Aktualizováno: Aktuální informace a opatření UP v souvislosti s covid-19

neděle 13. září 2020, 16:55

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

Po konzultaci s odborníky, kteří považují aktuální epidemiologickou situaci v Olomouckém kraji za stabilní, Univerzita Palackého prozatím neplánuje žádné plošné zpřísnění obecně platných opatření na své půdě. Pozor, nadále však platí, že jednotlivé fakulty mohou (stejně jako během jarní vlny pandemie covid-19) vydávat vlastní dodatečná opatření s ohledem na svá organizační specifika. Sledujte proto pravidelně také informace z vaší domovské fakulty (rozcestník na jednotlivé fakulty najdete v nejbližších dnech na webu www.upol.cz/covid-19). Informace se s vývojem situace mohou měnit, proto sledujte tyto stránky opakovaně. Upozorňujeme také, že od 10. 9. platí povinnost nosit v prostorách UP roušku nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Ohleduplnost, zodpovědnost, kolegialita. Kdo se cítí nemocen, zůstává doma

Po debatě s konzultujícími specialisty (mezi nimiž byli: MUDr. Růžena Haliřová, ředitelka protiepidemického odboru KHS; prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D., ředitel FNOL; MUDr. Jarmila Kohoutová, vedoucí krizového štábu FNOL; prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D., proděkan LF UP; doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D., proděkanka LF UP) aktuálně Univerzita Palackého plošné omezení kontaktní výuky nezavádí. Od studentů se taktéž nyní před prvním příchodem na VŠ nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti. Dle příslušnosti je však potřeba následovat pokyny konkrétní fakulty.

Klíčové dle odborníků nicméně je, aby všichni studenti a zaměstnanci byli zodpovědní a v situaci, kdy na sobě pociťují jakékoliv příznaky nemoci, zůstali mimo kolektiv a v případě přetrvávajících potíží kontaktovali svého praktického lékaře nebo – pokud jste nově přijíždějící výměnný/á nebo English degree student/ka ze zahraničí – ambulanci Vojenské nemocnice Olomouc.

Zahraničním studentům připomínáme, že i nadále platí jejich povinnost hlásit svůj příjezd do ČR/Olomouce na příslušných místech (podrobnosti).

Na základě výše uvedeného vedení UP rovněž doporučuje fakultám zvážit navýšení počtu hodin možné absence studenta ve výuce po předchozí omluvě vyučujícímu nebo garantovi předmětu.

Vedení UP současně prosí, abychom všichni brali v nejbližších týdnech ohled na rizikové skupiny našich kolegů či studentů – ať už se jedná o kolegy vyššího věku, těhotné ženy či chronicky nemocné zaměstnance/studenty.

V případě, že se počet účastníků semináře/přednášky/kurzu blíží k jedné stovce, doporučujeme úvahu o rozdělení skupiny nebo v krajním případě převodu výuky do on-line prostředí.

Připravenost UP a postup v případě pozitivně testovaných jedinců

Pokud se na UP objeví pozitivně testovaný zaměstnanec či student, KHS o tom bude obratem informována a neprodleně bude s univerzitou v úzkém kontaktu ohledně trasování osob a učinění dalších kroků, jako jsou např. preventivní karanténa u (na základě trasovaní) vybraných jedinců.

Na výše zmíněnou situaci jsou připraveny také koleje, které mají pro potřeby preventivní karantény či izolace (pozitivně testovaných) vyčleněny speciální pokoje v areálu na Envelopě a na Neředíně. Na těchto pokojích budou do dodání negativního výsledku testu bytováni také studenti přijíždějící ze zahraničí (podrobnosti).

UP je pochopitelně připravena obratem a pružně reagovat na jakoukoliv změnu či eskalaci situace. Určující pro situaci na UP bude systém koronavirového semaforu Ministerstva zdravotnictví ČR pro okres Olomouc.

Zároveň dle odborníků platí, že nejlepší přirozenou obranou (nejen) proti covid-19 je dobrá imunita, zdravé tělo a „dobrá nálada“. Nezapomínejte proto také ve volných chvílích na cvičení, sport a další aktivity, které vás udrží v kondici fyzické i psychické. Inspirovat vás může třeba náš průvodce z jarní vlny pandemie (www.upol.cz/covid-19/telo-mysl).

Podrobněji rozepsaný seznam doporučení pro studenty a zaměstnance naleznete níže.

Kontakt, aktuality

Veškeré dotazy, podněty či připomínky související s covid-19 a režimem na univerzitě mohou zaměstnanci a studenti UP směřovat na e-mail faq@upol.cz.

Veškeré aktuální informace jsou průběžně v nejkratším možném termínu zveřejňovány na webové stránce www.upol.cz/covid-19. V nadcházejících dnech přibude na této webové stránce také rozcestník na konkrétní informace na jednotlivých fakultách.


Doporučení pro studenty, pokud:

 1. mají příznaky obecně virového onemocnění.
  1. Kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře nebo ambulanci Vojenské nemocnice nebo pohotovost a dbejte jejich pokynů,
  2. i bez doporučení lékaře zůstaňte v domácím prostředí, nenavštěvujte výuku a budovy fakulty a požádejte vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce,
  3. dodržujte hygienická opatření,
  4. omezte svou účast na hromadných akcích.
 2. se setkali s osobou pozitivně testovanou na covid-19.
  1. Kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře nebo ambulanci Vojenské nemocnice nebo pohotovost a dbejte jejich pokynů,
  2. vyčkejte a dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě vašeho bydliště při případném trasování kontaktů,
  3. dodržujte hygienická opatření,
  4. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání s dalšími studenty, kolegy, přáteli, učiteli),
  5. omezte svou účast na hromadných akcích.
 3. mají pozitivní výsledek testu na covid-19.
  1. Dodržujte pravidla izolace či karanténních opatření,
  2. dbejte pokynů ošetřujícího lékaře a pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě Vašeho bydliště,
  3. dodržujte hygienická opatření,
  4. požádejte vyučující o omluvu z povinné účasti na výuce.

Doporučení pro vyučující, pokud:

 1. je kontaktuje student, který má příznaky obecně virového onemocnění a neúčastnil se výuky.
  1. Doporučujeme omluvit jeho nepřítomnost na povinné výuce.
 2. je kontaktuje student, který má příznaky obecně virového onemocnění a výuky se účastnil.
  1. Dodržujte hygienická opatření (častější větrání, mytí rukou, …),
  2. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  3. v případě nastoupivších příznaků obecně virového onemocnění bezodkladně kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře,
  4. pokud ošetřující lékař neuznal vyučujícího práce neschopným, je možné z preventivních důvodů po dohodě se svým nadřízeným zůstat v domácím prostředí a zejména vykonávat práci mimo pracoviště (převést výuku na online platformy), nebo se dohodnout na čerpání dovolené, nebo na poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.
 3. je kontaktuje kancléř, který byl vyzván k součinnosti za UP Krajskou hygienickou stanicí Olomouc nebo hygienickou stanicí v místě bydliště studenta, s informací, že student UP má pozitivní výsledek testování na COVID-19 a výuky se doposud neúčastnil:
  1. Dodržujte hygienická opatření (častější větrání, mytí rukou, …),
  2. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  3. omezte svou účast na hromadných akcích.
 4. je kontaktuje kancléř, který byl vyzván k součinnosti za UP Krajskou hygienickou stanicí Olomouc nebo hygienickou stanicí v místě bydliště studenta, s informací, že student UP má pozitivní výsledek testování na COVID-19 a výuky se účastnil:
  1. Dodržujte hygienická opatření (častější větrání, mytí rukou, …),
  2. preventivně používejte ochranné prostředky dýchacích cest i mimo dosah nařízení MZ ČR (při setkání se studenty, kolegy, přáteli),
  3. dbejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě bydliště studenta při případném trasování kontaktů,
  4. v případě nastoupivších příznaků virového onemocnění bezodkladně kontaktujte telefonicky/e-mailem svého praktického lékaře, příp. vyčkejte pokynů Krajské hygienické stanice Olomouc nebo hygienické stanice v místě Vašeho bydliště při případném trasování kontaktů,
  5. pokud ošetřující lékař neuznal vyučujícího práce neschopným, je možné z preventivních důvodů po dohodě se svým nadřízeným zůstat v domácím prostředí a zejména vykonávat práci mimo pracoviště (převést výuku na online platformy), nebo se dohodnout na čerpání dovolené, nebo na poskytnutí pracovního volna bez náhrady mzdy nebo platu.

Zpět