Akademický senát UP zasedal mimořádně formou videokonference. Posunul volby

Velká zasedací místnost rektorátu.
Ilustrační foto: Vojtěch Duda
čtvrtek 19. březen 2020, 11:00 – Text: (red)

Pro studenty UP Pro zaměstnance UP

S ohledem na aktuální situaci na Univerzitě Palackého danou usnesením Vlády České republiky, které zakazuje volný pohyb osob na území ČR, a s ohledem na skutečnost, že tím byla znemožněna osobní přítomnost většiny senátorů, uskutečnil Akademický senát UP (AS UP) své jednání prostřednictvím videokonference. Ve speciálním režimu jednal o volbách do AS UP, Technické dohodě k VŠÚ, Novele č. 6 Statutu UP a výši kolejného.

Jednání AS UP se osobně zúčastnila část senátorů a senátorek, ostatní se připojili online pomocí platformy připravené ve spolupráci s Centrem výpočetní techniky. V takto usnášeníschopném složení senátoři Univerzity Palackého přijali nový program jednání.

Volby do AS UP

Senátoři UP se věnovali harmonogramu voleb do AS UP, které svým hlasováním přesunuli na květen. O nové termíny hlasování požádali i senáty fakult UP. K tématu voleb po krátké diskuzi přijal usnesení:

V souvislosti s usnesením Vlády České republiky č. 215 ze dne 15. 3. 2020, kterým byl vyhlášen zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky, dále v souvislosti s usnesením Vlády České republiky ze dne 12. 3. 2020 č. 201, kterým se zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na vysoké škole, a v návaznosti na informace MŠMT pro vysoké školy v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem a s uložením výše uvedeného zákazu volného pohybu osob na území celé České republiky a z něj plynoucího zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole a dále vzhledem k panující obavě z prodloužení opatření zákazu volného pohybu osob, mění Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen AS UP) již dříve, v souladu s čl. 2 odst. 2 a odst. 4 Volebního řádu AS UP, schválený harmonogram voleb do AS UP na funkční období 2020–2023 schválený na zasedání AS UP dne 15. 11. 2019, a to v rozsahu intervalu trvání voleb, vyhlášení výsledků voleb a lhůty pro podávání stížností na průběh voleb.

Důvodem pro změnu harmonogramu voleb je skutečnost, že z důvodu výše uvedeného zákazu osobní přítomnosti studentů na studiu, který je, na rozdíl od zákazu volného pohybu osob, časově neomezený, se studenti nebudou zdržovat v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, a neměli by tedy možnost se voleb do AS UP zúčastnit; dalším důvodem je obava z prodloužení zákazu volného pohybu osob, která dopadá na všechny členy akademické obce UP, čímž by ve svém důsledku byla znemožněna účast všech členů akademické obce UP ve volbách. AS UP si je vědom nezbytnosti tohoto postupu s ohledem na potřebu chránit veřejný zájem na ochraně veřejného zdraví i přes porušení některých ustanovení Volebního řádu AS UP.

Výše uvedenou změnou harmonogramu voleb se ruší původní termíny konání voleb do AS UP na jednotlivých fakultách. AS UP vyzývá akademické senáty fakult, aby nejpozději do 24. 4. 2020 podle čl. 2 odst. 6 Volebního řádu AS UP stanovily termíny hlasování (tj. lokalizace volebních místností, hodin zahájení a ukončení hlasování pro každý den voleb a každou volební místnost zvlášť) tak, aby součet dob, po které jsou volební místnosti na dané fakultě otevřeny, nebyl nižší než šestnáct hodin.

AS UP rovněž upozorňuje, že v případě pokračování mimořádných opatření, jejichž důsledkem by bylo znemožnění akademické obci účastnit se voleb, bude nucen přistoupit k opětovné změně harmonogramu konání voleb nebo ke změně formy voleb. Informace zde.

Upravený harmonogram jednotlivých úkonů vztahujícím se k volbám do AS UP na funkční období 2020–2023:
* Zvolení členů dílčích volebních komisí, jejich předsedů a místopředsedů do 21. 2. 2020.
* Zveřejnění termínů a míst konání voleb na fakultách do 5. 3. 2020.
* Návrhy kandidátů do AS UP 24. 2. – 5. 3. 2020.
* Zveřejnění kandidátních listin, sestavení seznamů voličů a jejich předání předsedům dílčích volebních komisí do 13. 3. 2020.
* Zahájení voleb 11. 5. 2020.
* Ukončení voleb 22. 5. 2020.
* Vyhlášení výsledků voleb do 26. 5. 2020.
* Lhůta pro podávání stížností na průběh voleb do 28. 5. 2020.
* Termín pro případné opakování voleb do 12. 6. 2020.

Technická dohoda k VŠÚ

Během jednání AS UP diskutoval také o činnosti ad hoc komise AS UP, která se věnuje rámcové dohodě vedoucí ke vzniku vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN). Z rozpravy vyplynula žádost na dílčí formulační zpřesnění některých částí dohody. Po jejich finalizaci bude AS UP hlasovat formou per rollam.

Novela č. 6 Statutu UP

AS UP se dále vyjadřoval k Novele č. 6 Statutu UP. Ve smyslu tří pozměňovacích návrhů legislativní komise AS UP ji plným počtem hlasů schválil.

Ceník kolejného na UP

Senátoři UP ve specifickém režimu videokonference také jednali s ředitelem SKM UP o navrženém zvýšení kolejného. Do debaty se kromě senátorů aktivně zapojili jak ředitel SKM J. Suchánek, tak předseda Kolejní rady M. Cetkovský. Jejím výsledkem je žádost Kolejní rady na dílčí úpravu nově navrženého ceníku kolejného, o němž bude AS UP hlasovat formou per rollam.

Zpět