studium oficiální podle SZŘ (angl.) cvičení practical seminar zařízení/org. jednotka centrální oficiální ASC UP ASC UP Akademik sport centrum Academic Sport Centre zařízení/org. jednotka centrální oficiální Archiv Archive budova/místnost oficiální Auditorium aula Assembly Hall studium oficiální podle SZŘ (angl.) bakalářský program Bachelor's programme ostatní oficiální centrální prostředky Central Funds zařízení/org. jednotka centrální oficiální CPSSP Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Centre for Students with Special Needs zařízení/org. jednotka centrální oficiální UP Information Technology Centre CVT UP Centrum výpočetní techniky Computer Centre zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology; SS Cyril and Methodius Faculty of Theology CMTF CMFT Cyrilometodějská teologická fakulta Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology pracovní pozice/funkce oficiální děkan Dean studium oficiální distance education extramural podle SZŘ (angl.) distanční vzdělávání distance learning studium oficiální doctoral thesis podle B3-09/3-PR (angl.) dizertace doctoral dissertation pracovní pozice/funkce oficiální Reader docent Associate Professor dokument/předpis oficiální dopis o přijetí Letter of Acceptance studium oficiální dvouoborové studium double-major study zařízení/org. jednotka FTK oficiální FTK FPC Fakulta tělesné kultury Faculty of Physical Culture zařízení/org. jednotka FZV oficiální FZV FHS Fakulta zdravotnických věd Faculty of Health Sciences zařízení/org. jednotka FF oficiální Philosophical Faculty FF FA Filozofická fakulta Faculty of Arts personalistika oficiální Fond odměn Awards and Subsidies Fund ostatní oficiální Fond provozních prostředků Operating Fund ostatní oficiální Fond rozvoje investičního majetku Fixed Assets Development Fund ostatní oficiální gastronomický servis Catering Service ostatní oficiální Hospodářský výsledek Profit and Loss dokument/předpis oficiální IRP Institucionální rozvojový plán Institutional Development Plan pracovní pozice/funkce oficiální jednající (zástupce) Authorised Representative studium oficiální jednooborové studium single-major study zařízení/org. jednotka centrální oficiální "department" nepoužívat pro jiná oddělení, která se nezabývají výukou katedra (klinika na LF) department zařízení/org. jednotka centrální oficiální KUP Knihovna Library akademický orgán, komise ap. oficiální Rector's Advisory Board Podle hodnotící zprávy EUA Kolegium rektora Rector's Board budova/místnost oficiální Kolej Evžena Rošického Evžen Rošický Dormitories sg., jde o jednu budovu Kolej Evžena Rošického Evžen Rošický Dormitory budova/místnost oficiální halls of residence koleje dormitories budova/místnost oficiální Koleje Bedřicha Václavka Bedřich Václavek Dormitory pl., jde o dvě budovy Koleje Bedřicha Václavka Bedřich Václavek Dormitories akademický orgán, komise ap. oficiální podle směrnice R-B-18/07 (angl.) Kolejní rada Dormitory Board studium oficiální podle SZŘ (angl.) kolokvium colloquium studium oficiální combined kombinované studium part-time study pracovní pozice/funkce oficiální koordinátor studijních informačních systémů Study Information Systems Coordinator studium oficiální forma výuky spočívající v získání praktických dovedností studentů nad rámec těch, které student získal v průběhu svého studia v ostatních formách výuky; podle SZŘ (angl.) kurz course pracovní pozice/funkce oficiální Treasurer Podle Statutu UP kvestor Bursar zařízení/org. jednotka LF oficiální LF FMD pozor na plný název "... and Dentistry" v angl. Lékařská fakulta Faculty of Medicine and Dentistry studium oficiální spring semester podle SZŘ (angl.) letní semestr summer semester studium oficiální podle SZŘ (angl.) magisterský program Master's programme budova/místnost oficiální Dining Hall menza University Canteen studium oficiální modul module zařízení/org. jednotka centrální oficiální NF UP UP EF Nadační fond Endowment Fund studium oficiální continuing Master's programme podle SZŘ (angl.) navazující magisterský program Follow-up Master's programme studium oficiální diploma recognition | recognition of study nostrifikace recognition of diploma akademický orgán, komise ap. oficiální podle SZŘ (angl.) Oborová rada Subject-area Board pracovní pozice/funkce oficiální odborný asistent Assistant Professor zařízení/org. jednotka centrální oficiální section | unit zařízení zabývající se administrativou oddělení office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Oddělení komunikace Communications Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení vědy Research Office ostatní oficiální Pamětní medaile UP UP Commemorative Medal zařízení/org. jednotka PdF oficiální Pedagogical Faculty PdF FE Pedagogická fakulta Faculty of Education zařízení/org. jednotka centrální oficiální Department of Human Resources | Personal Department (na fakultách) Personální oddělení Human Resources Office budova/místnost oficiální Pokladna Cash Office zařízení/org. jednotka PF oficiální PF FL Právnická fakulta Faculty of Law studium oficiální present podle SZŘ (angl.) prezenční studium full-time study pracovní pozice/funkce oficiální Vice-dean proděkan Vice-Dean pracovní pozice/funkce oficiální Full Professor prof. Prof profesor Professor zařízení/org. jednotka centrální oficiální PS UP Projektový servis Project Service pracovní pozice/funkce oficiální Vice-rector prorektor Vice-Rector studium oficiální talk podle SZŘ (angl.) přednáška lecture studium oficiální podle SZŘ (angl.) přerušení studia interruption of study studium oficiální application for admission to study podle B1-17/2-HN (angl.) přihláška ke studiu application for study zařízení/org. jednotka PřF oficiální PřF FS Přírodovědecká fakulta Faculty of Science zařízení/org. jednotka centrální oficiální referát (úsek oddělení) section zařízení/org. jednotka centrální oficiální Regional Centre for Advanced Technologies and Materials RCPTM RCPTM používají českou zkratku Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Regional Centre of Advanced Technologies and Materials pracovní pozice/funkce oficiální Chancellor, President rektor Rector zařízení/org. jednotka centrální oficiální Rectorate; Rector's Secretariat; Rector's Department neplést s Rector's Secretariat = sekretariát rektora rektorát Rector's Office ostatní doporučený birth number rodné číslo (na přihlášce) personal identification number pracovní pozice/funkce doporučený sekretářka Secretary studium oficiální podle SZŘ (angl.) seminář seminar dokument/předpis oficiální Souhlas zaměstnance se shromažďováním citlivých údajů Employee's Consent to Gathering Sensitive Data zařízení/org. jednotka centrální oficiální SKM UP ADF Správa kolejí a menz Accommodation and Dining Facilities akademický orgán, komise ap. oficiální podle Statutu UP Správní rada Board of Trustees dokument/předpis oficiální Statut UP UP Constitution dokument/předpis oficiální SZŘ Studijní a zkušební řád Study and Examination Code zařízení/org. jednotka centrální oficiální Registrar's Office | Study Department studijní oddělení Student Affairs Office studium oficiální studijní program Study Programme pracovní pozice/funkce oficiální studijní referent Student Affairs Officer studium oficiální guarantor of a programme of study garant studijního programu programme guarantor pracovní pozice/funkce oficiální Faculty Bursar Faculty Registrar obě verze v angl. verze VŠ zákona (http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/the-higher-education-act?lang=2) tajemník fakulty Secretary of the Faculty studium oficiální ukončení studia termination of study zařízení/org. jednotka centrální oficiální Palacký University, Olomouc | Palacký University in Olomouc Palacky... UP UP oficiální název uvedený ve Statutu UP z roku 2017 (na konci), angl. zkratka PU zakázána. Ve starém Statutu UP z roku 2013 je uveden název s čárkou. Univerzita Palackého v Olomouci Palacký University Olomouc zařízení/org. jednotka centrální doporučený univerzitní zařízení university facility zařízení/org. jednotka LF oficiální ÚMTM UP UP IMTM Ústav molekulární a translační medicíny Institute of Molecular and Translational Medicine zařízení/org. jednotka centrální doporučený Útvar ředitele Director's Office akademický orgán, komise ap. oficiální VR podle Statutu UP Vědecká rada Scholarly Board zařízení/org. jednotka centrální oficiální VTP UP UP STP Vědeckotechnický park Science and Technology Park studium oficiální podle VŠ zákona (angl.) program vedoucí k získání VŠ diplomu degree programme pracovní pozice/funkce oficiální vedoucí studijního oddělení Head of the Student Affairs Office ostatní oficiální veřejná zakázka public procurement zařízení/org. jednotka centrální oficiální University Press VUP Vydavatelství Univerzity Palackého Palacký University Press budova/místnost oficiální výdejna jídla Food Takeout Counter dokument/předpis oficiální zápisový list Enrolment Form studium oficiální fall semester podle SZŘ (angl.) zimní semestr winter semester studium oficiální zkouška examination budova/místnost oficiální Art Centre UC UP Umělecké centrum Arts Centre zařízení/org. jednotka centrální doporučený Economic Department Ekonomické oddělení Accounts Office pracovní pozice/funkce doporučený pokladní Cashier pracovní pozice/funkce doporučený účetní Accountant event oficiální Čestné uznání pro autory monografií Honorary Mention for Academic Books event doporučený Reprezentační ples UP Palacký University Ball ostatní oficiální děkanský řetěz Dean's regalia event oficiální Daruj krev s rektorem Donate Blood with the Rector event oficiální LSSS Letní škola slovanských studií Summer School of Slavonic Studies zařízení/org. jednotka centrální doporučený Audiovizuální produkce Audio-Visual Productions zařízení/org. jednotka centrální oficiální Kariérní centrum Career Centre zařízení/org. jednotka centrální oficiální U3V U3A Univerzita třetího věku University of the Third Age akademický orgán, komise ap. oficiální Podle fond.upol.cz/en Správní rada Nadačního fondu UP UP Endowment Fund Board of Directors budova/místnost oficiální Podatelna Filing Office dokument/předpis oficiální vnitřní předpis internal regulation dokument/předpis oficiální vnitřní norma internal standard budova/místnost oficiální Fortress of Knowledge Pevnost poznání Fort Science zařízení/org. jednotka centrální oficiální Olomouc Teaching Hospital; Palacký University Hospital; Faculty Hospital Fakultní nemocnice Olomouc University Hospital Olomouc zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra ekologie a životního prostředí Department of Ecology and Environmental Sciences event oficiální Cena rektora pro studenty Rector's Award for Students zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra geoinformatiky Department of Geoinformatics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Laboratoř růstových regulátorů Laboratory of Growth Regulators ostatní oficiální International Development Studies GLODEP GLODEP Mezinárodní rozvojová studia (GLODEP) Global Development Studies zařízení/org. jednotka PřF oficiální KRES KRES Katedra rozvojových a environmentálních studií Department of Development and Environmental Studies ostatní oficiální GAČR CSF Grantová agentura ČR Czech Science Foundation ostatní oficiální Czech Medical Association ČLS JEP CzMA Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Czech Medical Association of J. E. Purkyně zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro výuku cizích jazyků Department of Foreign Languages zařízení/org. jednotka PřF oficiální Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR Joint Laboratory of Optics of Palacký University Olomouc and the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences zařízení/org. jednotka centrální oficiální Centrum region Haná; Centre of the Haná Region; Haná Region Centre; Hana Regional Centre CRH CRH Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research event oficiální Olomoucké právnické dny Olomouc Days of Law ostatní oficiální OP PIK OP EIC ? Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operational Programme Entrepreneurship and Innovation for Competitiveness dokument/předpis oficiální Dlouhodobý záměr UP na období 2016–2020 UP Long-Term Goals for 2016–2020 zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra informatiky Department of Computer Science zařízení/org. jednotka LF doporučený Ortopedická klinika Department of Orthopedics zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav imunologie Department of Immunology budova/místnost oficiální molekulární laboratoř Molecular Laboratory event oficiální Sportovní den Sports Day dokument/předpis oficiální Potvrzení o pracovním poměru Confirmation of Employment Status zařízení/org. jednotka FTK oficiální Institut aktivního životního stylu Institute of Active Lifestyle ostatní doporučený Operační program Věda, výzkum a vzdělávání Operational Programme of Science, Research and Education ostatní oficiální Excelentní výzkum Excellence in Research zařízení/org. jednotka centrální oficiální Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences zařízení/org. jednotka centrální oficiální Výzkumný ústav rostlinné výroby Crop Research Institute zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra soukromého práva a civilního procesu Department of Private Law and Civil Procedure zařízení/org. jednotka centrální oficiální Ateliér uměleckého překladu Literary Translation Atelier budova/místnost oficiální Field House Sportovní hala Sports Hall pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci Vice-Dean for Extramural Cooperation pracovní pozice/funkce oficiální podle Statutu UP Předseda/předsedkyně akademického senátu Chairperson of the Academic Senate pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro studium Vice-Dean for Studies pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro vědu a výzkum Vice-Dean for Science and Research pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro zahraničí Vice-Dean for International Relations pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro organizaci Vice-Dean for Organization pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Vice-Dean for Development and External Relations budova/místnost doporučený Jesuit College (v historickém kontextu); Convictorium (v historickém nebo architektonickém kontextu) Konvikt UP Arts Centre budova/místnost oficiální Zbrojnice; UP Library complex Zbrojnice Armoury event oficiální UP Alumni Meeting | UP Homecoming Setkání absolventů UP UP Alumni Reunion zařízení/org. jednotka centrální doporučený Provozně-technický úsek SKM UP Operational and Technical Division of UP ADF ostatní doporučený název studentského spolku Udržitelný Palacký Sustainable Palacký ostatní oficiální OP VVV OP RDE Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operational Programme Research, Development and Education zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav společenských a humanitních věd Department of Humanities and Social Sciences zařízení/org. jednotka PdF oficiální Centrum PRVoK CPRVC Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication zařízení/org. jednotka FF čeká na schválení Katedra politologie a evropských studií Department of Politics and European Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology budova/místnost oficiální Studentský klub UP UP Student Club budova/místnost oficiální Ústřední knihovna Central Library event oficiální Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor Park It! Embrace the Public Space! event doporučený Podnikni to! Enter!Prise akademický orgán, komise ap. oficiální Podle VŠ zákona Disciplinární komise Disciplinary Committee pracovní pozice/funkce oficiální tiskový mluvčí Press Officer zařízení/org. jednotka FTK oficiální Aplikační centrum BALUO BALUO Application Centre zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav lékařské genetiky Department of Medical Genetics akademický orgán, komise ap. oficiální podle Statutu UP Akademický senát Academic Senate zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení informačních systémů Information Systems Unit zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra ekonomických a manažerských studií Department of Economic and Managerial Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální KKF zdroj: web Katedra klasické filologie Department of Classical Philology zařízení/org. jednotka FF oficiální KAS zdroj: web Katedra asijských studií Department of Asian Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální KB Katedra bohemistiky Department of Czech Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální KGN Katedra germanistiky Department of German Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra nederlandistiky Department of Dutch Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra obecné lingvistiky Department of General Linguistics zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra romanistiky Department of Romance Languages zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra slavistiky Department of Slavonic Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální Centrum jazykového vzdělávání Language Centre zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra filozofie Department of Philosophy zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra historie Department of History zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Department of Media and Cultural Studies and Journalism zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra psychologie Department of Psychology zařízení/org. jednotka FF oficiální Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra dějin umění Department of Art History zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra divadelních a filmových studií Department of Theatre and Film Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra muzikologie Department of Musicology pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro kvalitu a vnitřní vztahy Vice-Dean for Quality Management and Internal Affairs zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav biologie Department of Biology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav farmakologie Department of Pharmacology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav fyziologie Department of Physiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav histologie a embryologie Department of Histology and Embryology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav klinické a molekulární patologie Department of Clinical and Molecular Pathology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav lékařské biofyziky Department of Medical Biophysics zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav lékařské chemie a biochemie Department of Medical Chemistry and Biochemistry zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav mikrobiologie Department of Microbiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav normální anatomie Department of Anatomy zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav patologické fyziologie Department of Pathological Physiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav soudního lékařství a medicínského práva Department of Forensic Medicine and Medical Law zařízení/org. jednotka LF oficiální 1. chirurgická klinika Department of Surgery I zařízení/org. jednotka LF oficiální 2. chirurgická klinika - cévně transplantační Department of Surgery II - Vascular and Transplantation Surgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Kardiochirurgická klinika Department of Cardiac Surgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Department of Oral and Maxillofacial Surgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Neurochirurgická klinika Department of Neurosurgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Oční klinika Department of Ophthalmology zařízení/org. jednotka LF oficiální Otolaryngologická klinika Department of Otorhinolaryngology zařízení/org. jednotka LF oficiální Porodnicko-gynekologická klinika Department of Obstetrics and Gynecology zařízení/org. jednotka LF oficiální Traumatologická klinika Department of Traumatology zařízení/org. jednotka LF oficiální Urologická klinika Department of Urology zařízení/org. jednotka LF oficiální 1. interní klinika - kardiologická Department of Internal Medicine I - Cardiology zařízení/org. jednotka LF oficiální 2. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Department of Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology zařízení/org. jednotka LF oficiální 3. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Department of Internal Medicine III - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology zařízení/org. jednotka LF oficiální Dětská klinika Department of Pediatrics zařízení/org. jednotka LF oficiální Hemato-onkologická klinika Department of Hemato-Oncology zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika chorob kožních a pohlavních Department of Dermatology and Venereology zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika pracovního lékařství Department of Occupational Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika psychiatrie Department of Psychiatry zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Department of Exercise Medicine and Cardiovascular Rehabilitation zařízení/org. jednotka LF oficiální Onkologická klinika Department of Oncology zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika nukleární medicíny Department of Nuclear Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika zubního lékařství Institute of Dentistry and Oral Sciences zařízení/org. jednotka LF oficiální Radiologická klinika Department of Radiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro práci s laboratorními zvířaty Department of Laboratory Animal Resources zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro výuku infekčního lékařství Department of Infectious Diseases zařízení/org. jednotka LF oficiální CENTESIMO CENTESIMO Centrum telemedicíny, simulátorů a praktických dovedností Center for Telemedicine, Simulation and Clinical Skills zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro výuku urgentní medicíny Centre for Emergency Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Správa budov Maintenance Services zařízení/org. jednotka LF oficiální Neurologická klinika Department of Neurology ostatní oficiální habilitation procedure (viz pozn.) qualifying for associate professorship Termín "habilitation" je srozumitelný jen v evropském kontextu. Viz příklady použití podle Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/habilitation habilitace procedure to grant associate professorship studium oficiální práce bakalářská, diplomová (magisterská) a disertační (doktorská); podle SZŘ (angl.) závěrečná práce diploma thesis studium oficiální podle SZŘ (angl.) Státní závěrečná zkouška State Final Examination studium oficiální bakalářská práce Bachelor's thesis studium oficiální podle SZŘ (angl.) diplomová práce (diploma) thesis studium oficiální obhajoba závěrečné práce defence of a thesis zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení interního auditu a kontroly Office of Internal Audit and Control zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení veřejných zakázek Public Tender Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Referát bezpečnosti Safety Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální records management system (pokud se nejedná o org. jednotku) Spisová služba Records Management Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Ekonomický odbor Economic Division zařízení/org. jednotka centrální doporučený Zdroj: zpráva EUA Technický odbor Technical Operations Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení řízení lidských zdrojů Personnel Management Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: hodnotící zpráva EUA Úsek kancléře Head of the Rector's Office Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek pro komunikaci a studentské záležitosti Division for Communications and Student Affairs zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Správa a údržba budov Building Maintenance Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro organizaci a rozvoj Division for Organization and Development zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Právní oddělení Legal Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro studium Studies Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální na Rektorátě UP | Zdroj: zpráva EUA Oddělení pro studium Office for Studies zařízení/org. jednotka centrální oficiální Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce Continuing Education and Teaching Innovations Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek pro strategii a vnější vztahy Division for Strategy and Regional Affairs zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro vědu a výzkum Science and Research Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení vědy a výzkumu Science and Research Office ostatní oficiální Děkanát Dean's Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Dean's Office Zdroj: zpráva EUA; neplést s Dean's Office = děkanát Sekretariát děkana Dean's Secretariat zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek pro strategické plánování a kvalitu Strategic Planning and Quality Division pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro studium Vice-Rector for Education pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro vědu a výzkum Vice-Rector for Science and Research pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro internacionalizaci Vice-Rector for International Relations zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek mezinárodních vztahů International Relations Division zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení rozpočtu a daní Budget and Taxes Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení rozvoje a výstavby Building and Development Office akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Ediční komise Editorial Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Etická komise Ethics Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Pedagogická komise Pedagogical Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Komise pro kvalitu Quality Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle VŠ zákona Evaluační komise Evaluation Committee ostatní oficiální orgán MŠMT Akreditační komise Accreditation Commission zařízení/org. jednotka centrální oficiální Oddělení strategie a kvality Strategy and Quality Office budova/místnost oficiální Meeting Room; Conference Room zasedací místnost Committee Room budova/místnost doporučený Palacký University Ceremonial Hall slavnostní sál Rektorátu UP velká zasedací místnost Rektorátu UP UP Rector's Office Ceremonial Hall zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek kvestora Bursar's Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Autoprovoz Motor Pool akademický orgán, komise ap. oficiální podle Statutu UP Rada pro vnitřní hodnocení Internal Assessment Board ostatní oficiální název projektu Radost z pohybu Joy of Movement event oficiální Větrání Fresh Air event oficiální soutěž Podnikavá hlava Enterprising Mind event oficiální Letní škola rozvojové spolupráce Summer School of Development Cooperation event oficiální Letní škola diplomacie Summer School of Diplomacy event doporučený Letní škola matematiky Summer School of Mathematics event oficiální Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků International Summer School in Refugee Law and Rights event oficiální Literární soutěž pro studenty Student Literary Contest event oficiální Dny dobrovolnictví Volunteer Days event oficiální Akademický týden Academic Week ostatní oficiální Dětská univerzita Children's University event doporučený Noc venku Sleep Out event oficiální Expedice přes bar Over the Bar(riers) Expedition studium oficiální ambasadorský program Ambassador Programme event oficiální Kariéra jinak Different Career event doporučený Těloolomouc Těloolomouc – Meeting of Czech Physical Education Professionals event oficiální konference Pohyb a zdraví Movement and Health ostatní oficiální Národní akreditační úřad pro vysoké školství National Accreditation Bureau for Higher Education dokument/předpis oficiální Zákon o vysokých školách Higher Education Act ostatní oficiální Zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj UP Gold Medal for Merit in the Development of Palacký University ostatní oficiální Stříbrná medaile Za zásluhy a rozvoj UP Silver Medal for Merit in the Development of Palacký University event oficiální vzdělávací kurzy Slyšet jinak Different Hearing zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra filozofie a patrologie Department of Philosophy and Patrology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra biblických věd Department of Biblical Studies zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra systematické teologie Department of Systematic Theology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění Department of Church History and History of Christian Art zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra liturgické teologie Department of Liturgy Theology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra křesťanské výchovy Department of Christian Education zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra pastorální a spirituální teologie Department of Pastoral and Spiritual Theology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra křesťanské sociální práce Department of Christian Social Work zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts zařízení/org. jednotka CMTF oficiální IIMEVD IIMEVD Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Institute for Intercultural, Interreligious and Ecumenical Research and Dialogue zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Institut sociálního zdraví (OUSHI) Olomouc University Social Health Institute (OUSHI) zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra aplikovaných pohybových aktivit Department of Adapted Physical Activities zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra fyzioterapie Department of Physiotherapy zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra přírodních věd v kinantropologii Department of Natural Sciences in Kinanthropology zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra rekreologie Department of Recreation and Leisure Studies zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra společenských věd v kinantropologii Department of Social Sciences in Kinanthropology zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra sportu Department of Sport zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra teorie práva a právních dějin Department of the Theory of Law and Legal History zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra mezinárodního a evropského práva Department of International and European Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra ústavního práva Department of Constitutional Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra trestního práva Department of Criminal Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra správního práva a finančního práva Department of Administrative and Financial Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra politologie a společenských věd Department of Political and Social Sciences zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra jazyků Department of Languages zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav fyzioterapie Department of Physiotherapy zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav ošetřovatelství Department of Nursing zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav porodní asistence Department of Midwifery zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav radiologických metod Department of Radiological Methods zařízení/org. jednotka FZV oficiální Centrum vědy a výzkumu Science and Research Centre zařízení/org. jednotka FZV oficiální Centrum praxí a praktické výuky Centre for Practice and Practical Training zařízení/org. jednotka FZV oficiální Psychologická poradna Psychological Advisory Centre zařízení/org. jednotka centrální oficiální Personálně mzdové oddělení Human Resources and Payroll Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Rector's Office neplést s Rector's Office = rektorát Sekretariát rektora Rector's Secretariat zařízení/org. jednotka centrální oficiální Sekretariát kvestora Bursary pracovní pozice/funkce oficiální tajemník katedry Department Coordinator pracovní pozice/funkce doporučený metodik projetku Project Methodology Specialist pracovní pozice/funkce doporučený metodik řízení kvality Quality Management Methodology Specialist pracovní pozice/funkce doporučený referent Oddělení strategie a kvality Strategy and Quality Assessment Officer ostatní oficiální řízení ke jmenování profesorem Procedure to Nominate a Professor dokument/předpis oficiální Výroční zpráva o činnosti UP Annual Report on UP Activities dokument/předpis oficiální Výroční zpráva o hospodaření UP Annual Report on UP Finances dokument/předpis oficiální Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti UP Strategic Plan for UP Teaching, Publishing and Creative Activities ostatní oficiální Centralizované rozvojové programy Centralised Development Programmes ostatní oficiální institucionální akreditace Institutional Accreditation ostatní oficiální zajišťování kvality quality assurance process dokument/předpis oficiální Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP Rules for the System of Evaluating Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP dokument/předpis oficiální Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP Report on the UP Internal Evaluation of Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP event doporučený Olomoucký Majáles Univerzity Palackého Palacký University Olomouc Student May Festival (Majáles) ostatní oficiální sociální fond Social Fund zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra primární a preprimární pedagogiky Department of Primary and Pre-Primary Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra psychologie a patopsychologie Department of Psychology and Abnormal Psychology zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra antropologie a zdravovědy Department of Anthropology and Health Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra českého jazyka a literatury Department of Czech Language and Literature zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra společenských věd Department of Social Sciences zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra matematiky Department of Mathematics zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra technické a informační výchovy Department of Technical Education and Information Technology zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra biologie Department of Biology zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra hudební výchovy Department of Music Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra výtvarné výchovy Department of Art Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Centrum celoživotního vzdělávání Centre for Lifelong Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav pedagogiky a sociálních studií Institute of Education and Social Studies zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav cizích jazyků Institute of Foreign Languages zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra algebry a geometrie Department of Algebra and Geometry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra experimentální fyziky Department of Experimental Physics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra optiky Department of Optics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra biofyziky Department of Biophysics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra analytické chemie Department of Analytical Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra anorganické chemie Department of Inorganic Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra biochemie Department of Biochemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra fyzikální chemie Department of Physical Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra organické chemie Department of Organic Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra botaniky Department of Botany zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra buněčné biologie a genetiky Department of Cell Biology and Genetics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra zoologie Department of Zoology zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra geografie Department of Geography zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra geologie Department of Geology zařízení/org. jednotka PřF oficiální Kabinet cizích jazyků Department of Foreign Languages zařízení/org. jednotka PřF oficiální Kabinet pedagogické přípravy Department of Teacher Training zařízení/org. jednotka PřF oficiální Botanická zahrada Botanical Garden pracovní pozice/funkce oficiální mzdová účetní Payroll Clerk event oficiální oficiální název, viz www.nocvedcu.cz/en Noc vědců Researchers’ Night ostatní oficiální Česká kinantropologická společnost Czech Kinanthropology Association zařízení/org. jednotka FF oficiální Oddělení infrastruktury - údržba Infrastructure Office - Maintenance budova/místnost oficiální kuchyňka Kitchenette zařízení/org. jednotka centrální oficiální Referát kontroly, referát BOZP a PO OSH Inspection, Management and Fire Safety Division pracovní pozice/funkce doporučený hlavní kontrolor Chief Inspector pracovní pozice/funkce oficiální referent BOZP a PO OSH Management and Fire Safety Officer pracovní pozice/funkce doporučený hlavní energetik Chief Power Engineer zařízení/org. jednotka centrální doporučený referát elektro revizí Electrical Inspections pracovní pozice/funkce doporučený revizní technik Inspecting Technician zařízení/org. jednotka centrální oficiální Provozně technický úsek Operational and Technical Section zařízení/org. jednotka centrální doporučený na SKM Oddělení interní údržby Internal Maintenance Division budova/místnost oficiální kancelář pracovna Office budova/místnost oficiální sklad Storeroom budova/místnost oficiální šatna Cloakroom budova/místnost oficiální seminární místnost Seminar Room budova/místnost oficiální přednáškový sál Lecture Hall dokument/předpis oficiální Memorandum o spolupráci Memorandum of Understanding on Academic Cooperation zařízení/org. jednotka centrální oficiální Dobrovolnické centrum Volunteering Centre studium oficiální podle SZŘ (angl.) povinně-volitelný předmět elective course studium oficiální podle SZŘ (angl.) povinný předmět obligatory subject studium oficiální podle SZŘ (angl.) volitelný předmět optional course budova/místnost doporučený Centrum popularizace vědy Popular Science Centre event doporučený Týden vědy a techniky Science and Technology Week ostatní oficiální Občanská univerzita Civic University budova/místnost doporučený Parkán Town Bailey event oficiální Divadelní Flora Flora Theatre Festival event oficiální Olomoucké barokní slavnosti Olomouc Baroque Festival event doporučený Veletrh nápadů učitelů fyziky Physics Teachers' Inventions Fair event oficiální PAF - Přehlídka animovaných filmů PAF - Festival of Film Animation event oficiální Basketbalový turnaj českých VŠ o pohár rektora UP Czech University Basketball Tournament – UP Rector's Cup event oficiální Pohár rektora UP UP Rector's Cup akademický orgán, komise ap. doporučený Rada pro komercializaci Commercialisation Board event oficiální Hýčkej svou přírodu! Cherish Your Nature! event oficiální Den otevřených dveří Open Day ostatní doporučený rektorské volno a day off granted by the rector ostatní oficiální akademická obec academic community pracovní pozice/funkce doporučený koordinátor rizik Risk Analyst zařízení/org. jednotka centrální oficiální Institut krále Sedžonga King Sejong Institute akademický orgán, komise ap. oficiální Kolegium děkana Dean's Board budova/místnost oficiální Koleje Generála Svobody Koleje Generála Svobody Generál Svoboda Dormitory budova/místnost oficiální Kolej J. L. Fischera Kolej J. L. Fischera J. L. Fischer Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Šmeralova Kolej Šmeralova Šmeralova Dormitory budova/místnost oficiální Kolej 17. listopadu Kolej 17. listopadu 17. listopadu Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín I Kolej Neředín I Neředín I Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín II Kolej Neředín II Neředín II Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín III Kolej Neředín III Neředín III Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín IV Kolej Neředín IV Neředín IV Dormitory event oficiální Assembly of the UP Academic Community Shromáždění akademické obce UP dokument/předpis oficiální Řád přijímacího řízení Admission Procedure Code studium oficiální Poplatky spojené se studiem na UP Study-related Fees at UP studium oficiální podle B3-11/3-SR (angl.) Státní rigorózní zkouška State Comprehensive (Rigorosum) Examination dokument/předpis oficiální podle B1-13/3-HN (angl.) Řád rigorózního řízení UP Code of the Rigorosum Procedure of UP dokument/předpis oficiální Stipendijní řád Scholarship and Bursary Code dokument/předpis oficiální Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Code of Procedures to Grant Associate and Full Professorships dokument/předpis oficiální Volební řád Akademického senátu UP Rules of Election of the Academic Senate of UP dokument/předpis oficiální Jednací řád Akademického senátu UP Rules of Procedure of the Academic Senate of UP dokument/předpis oficiální Vnitřní mzdový předpis UP Pay Policy of UP dokument/předpis oficiální Jednací řád Vědecké rady UP Rules of Procedure of the UP Scholarly Board dokument/předpis oficiální Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP Academic Staff Recruitment Policy of UP dokument/předpis oficiální Řád celoživotního vzdělávání na UP Lifelong Education Code for UP dokument/předpis oficiální Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP Rules for the Use of Computer Networks and the Operation of Software of UP dokument/předpis oficiální Řád normotvorby na UP Policy-making Rules at UP dokument/předpis oficiální Řád přezkumné komise UP Rules for the Appeals Committee of UP akademický orgán, komise ap. oficiální Podle VŠ zákona Přezkumná komise Appeals Committee dokument/předpis oficiální Organizační řád UP Organizational Manual of UP dokument/předpis oficiální Spisový a skartační řád UP Rules for the Filing and Shredding of Documents at UP dokument/předpis oficiální Řád vysokoškolské koleje UP Student Accommodation Rules of UP dokument/předpis oficiální Řád menzy UP University Dining Halls Code of UP dokument/předpis oficiální Řád o nakládání s majetkem UP UP Property Disposition Policy dokument/předpis oficiální Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení UP Rules of Procedure of the Internal Assessment Board of UP ostatní oficiální Úřední deska Official Notice Board dokument/předpis oficiální podle B1-17/1-HN (angl.) Nostrifikační řád Recognition Proceedings Code event oficiální Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Gaudeamus - European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition studium oficiální forma výuky probíhající zpravidla mimo vysokou školu a bez účasti vyučujícího, spočívající v začlenění studenta do běžných pracovních úkolů v podmínkách a prostředí dané profese; podle SZŘ (angl.) praxe Hands-on training studium oficiální forma výuky spočívající v praktické aplikaci získaných teoretických znalostí a praktických dovedností v praxi – především v laboratořích; podle SZŘ (angl.) laboratorní práce Laboratory lesson studium oficiální podle SZŘ (angl.) exkurze field trip pracovní pozice/funkce oficiální na LF UP studentský zástupce Student Representative pracovní pozice/funkce oficiální interní auditor Internal Auditor studium oficiální program celoživotního vzdělávání lifelong learning programme studium oficiální účastník programu celoživotního vzdělávání participant of a Lifelong Learning Programme ostatní doporučený SKUP Olomouc, z.s. není součástí UP Sportovní klub UP UP Sports Club zařízení/org. jednotka centrální doporučený Školicí středisko CVT UP UP Computer Training Centre zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra anglistiky a amerikanistiky Department of English and American Studies ostatní oficiální Vědecká knihovna Olomouc Olomouc Research Library zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav zdravotnického záchranářství a intenzivní péče Department of Emergency Medicine and Intensive Care zařízení/org. jednotka centrální oficiální CATRIN CATRIN Český institut výzkumu a pokročilých technologií Czech Advanced Technology and Research Institute ostatní oficiální Česká konference rektorů Czech Rectors’ Conference pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro strategii a vnější vztahy Vice-Rector for Strategy and Regional Affairs pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro doktorské studijní programy a projekty Vice-Rector for Postgraduate Education and Research pracovní pozice/funkce oficiální Prorektorka pro legislativu a organizaci Vice-Rector for Legislation and Organization pracovní pozice/funkce oficiální Prorektorka pro komunikaci a studentské záležitosti Vice-Rector for Communications and Student Affairs pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro informační technologie, hodnocení výzkumu a udržitelnost Vice-Rector for IT, Research Evaluation and Sustainability zařízení/org. jednotka centrální doporučený Skriptárna Textbook Shop akademický orgán, komise ap. doporučený Studentská kurie Akademického senátu UP Student Chamber of the UP Academic Senate zařízení/org. jednotka centrální doporučený Park Centra vzdělávání a vědy UP UP Education and Science Centre Park pracovní pozice/funkce doporučený koordinátorka udržitelného rozvoje Sustainable Development Coordinator zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení univerzitních akcí University Events Office ostatní doporučený Park Centra vzdělání a vědy Univerzity Palackého v Olomouci (Holice) UP EcoPark ostatní doporučený Muzeum anatomie UP Anatomy Museum ostatní doporučený Ekozookoutek UP Terrariums zařízení/org. jednotka FZV oficiální Kabinet distanční výuky Distance Learning Office pracovní pozice/funkce oficiální analytik strategického rozvoje Strategic Development Analyst zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek pro mezinárodní spolupráci Division for International Cooperation zařízení/org. jednotka centrální oficiální zařazeno pod Úsekem pro mezinárodní spolupráci UP Oddělení pro partnerství Office for Partnerships zařízení/org. jednotka centrální oficiální Oddělení pro mobility Office for Mobility ostatní oficiální Cena rektora UP pro dobrovolníky Rector's Award for Volunteering pracovní pozice/funkce doporučený scholar, scientist vědecký pracovník Researcher studium oficiální alumnus, alumni (pl.), alumnus (m.), alumna (f.) absolvent graduate studium oficiální complete a programme of study complete/pass a subject absolvovat graduate instituce/organizace (mimo UP) oficiální Agentura Rady vysokých škol Agency of the Council of Higher Education Institutions ostatní oficiální akademická práva academic rights ostatní oficiální academic distinctions akademická pocta academic honour ostatní oficiální akademické prostředí academic environment pracovní pozice/funkce oficiální an academic akademický pracovník member of academic staff pracovní pozice/funkce doporučený akademičtí a vědečtí pracovníci members of the academic staff and researchers ostatní doporučený accrediting akreditační pertaining to accreditation ostatní oficiální Národní akreditační úřad pro vysoké školství (NAÚ) National Accreditation Bureau for Higher Education (NAB) dokument/předpis doporučený aktualizace dlouhodobého strategického záměru fakulty update of the long-term strategic plan for the faculty studium oficiální získat atestaci = obtain assessment (in a subject) atestace attestation ostatní doporučený akreditované obory habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem accredited branches for procedures to attain associate professorship and procedures for the appointment of full professorship ostatní doporučený scientific research vědecké bádání scholarly research studium oficiální blok studia block of study ostatní doporučený cestovní náhrady travel allowances věda a výzkum oficiální citační ohlas citation index studium oficiální practical class(es), practicals cvičení tutorial(s) ostatní oficiální čestný titul honorary degree ostatní oficiální tvůrčí činnost creative activities ostatní oficiální umělecká činnost artistic activities věda a výzkum oficiální vědecká činnost scholarly activities věda a výzkum oficiální vědecko-výzkumná činnost scholarly and research activities akademický orgán, komise ap. oficiální zápis (z jednání, zasedání, schůze) minutes (of the meeting) zařízení/org. jednotka centrální doporučený establishment, unit, place of work pracoviště workplace zařízení/org. jednotka centrální doporučený samostatný referát autonomous section studium oficiální dodatek k diplomu diploma supplement studium doporučený vydat diplom award a diploma studium oficiální přijímací řízení admissions procedure studium oficiální týkající se předmětů dodatečný zápis supplementary registration dokument/předpis oficiální Zpráva o vnitřním hodnocení Internal Evaluation Report studium oficiální dohoda o meziuniverzitním studiu inter-university study agreement personalistika oficiální dohoda o pracovní činnosti agreement to perform work personalistika oficiální dohoda o provedení práce agreement to complete a job studium doporučený doklad o řádném ukončení studia document proving the regular completion of study studium doporučený doklad o složených zkouškách s uvedením klasifikace transcript of examinations passed and assessment achieved studium doporučený doklad o získání akademického titulu document certifying the award of an academic degree studium oficiální doktorand doctoral student studium doporučený bursary stipendium scholarship studium oficiální doktorský studijní program doctoral study programme studium doporučený státní doktorská zkouška State Doctoral Examination studium oficiální files on a student (kept by the faculty) dokumentace o studentovi (vedená fakultou) student's records (kept by the faculty) studium doporučený doplňující studium complementary course of study ostatní doporučený náhradní doručení alternative delivery ostatní doporučený doručit do vlastních rukou deliver through restricted delivery studium doporučený show up for enrolment týká se zápisu ke studiu dostavit se k zápisu attend for enrolment studium doporučený týká se zápisu ke studiu náhradní termín zápisu alternative date for enrolment ostatní doporučený dotace na rozvoj development subsidies ostatní doporučený dotace ze státního rozpočtu subsidies from the state budget ostatní doporučený podklad pro stanovení výše dotace basis for determining the amount of subsidy ostatní doporučený držitel stipendia scholarship holder ostatní doporučený funkční období term of office studium doporučený oborový garant guarantor of a subject-area ostatní doporučený grantové prostředky grant finances ostatní doporučený grémium board, council, panel ostatní doporučený habilitation dissertation habilitační práce dissertation to qualify for associate professorship ostatní doporučený habilitation lecture habilitační přednáška lecture to qualify for associate professorship ostatní doporučený habilitační řízení procedure for the granting of associate professorship ostatní doporučený oprávnění konat habilitační řízení authorization to carry out procedures for the granting of associate professorship studium doporučený harmonogram akademického roku academic calendar věda a výzkum doporučený hlavní řešitel principal investigator pracovní pozice/funkce doporučený economic and administrative worker hospodářsko-správní pracovník economic and administrative employee pracovní pozice/funkce oficiální hostující profesor visiting professor studium oficiální poplatek za studium tuition fee studium oficiální imatrikulace matriculation ceremony studium doporučený imatrikulační slib matriculation oath studium oficiální studijní plán curriculum ostatní oficiální jmenovací dekret letter of appointment ostatní doporučený jmenování do funkce appointment to the office ostatní oficiální jmenování profesorem appointment of a full professor ostatní doporučený návrh na jmenování docentem nomination for associate professorship pracovní pozice/funkce oficiální školitel supervisor studium oficiální klasifikace grading studium oficiální transcript of exams passed and grades achieved potvrzení o složených zkouškách a jejich klasifikaci certification of exams passed and grades achieved ostatní oficiální accommodation fee kolejné dormitory fee studium oficiální přijímací zkouška entrance examination studium oficiální kolo přijímací zkoušky round of an entrance examination studium oficiální certified copy of the diploma ověřená kopie diplomu authenticated copy of the diploma studium oficiální thesis to qualify for a degree kvalifikační práce qualification thesis ostatní oficiální qualification requirements kvalifikační předpoklady qualification criteria pracovní pozice/funkce oficiální lektor lecturer studium oficiální licenciát licentiate studium oficiální maturitní vysvědčení secondary school leaving certificate studium oficiální maturitní zkouška secondary school leaving examination akademický orgán, komise ap. oficiální místopředseda Akademického senátu Vice-Chairperson of the Academic Senate akademický orgán, komise ap. oficiální secondary school leaving examination Vice-Chairperson of the Election Committee studium oficiální zkouškové období examination period studium oficiální rigorózní práce rigorosum thesis budova/místnost oficiální Prostorově ucelená nebo technicky samostatná účelově určená část stavby objekt premises studium oficiální oblast vzdělávání area of study studium oficiální akreditovaný obor studia accredited field of study věda a výzkum oficiální habilitační obor branch of associate professorship (habilitation) věda a výzkum doporučený academic field; subject area of science vědní obor branch of science studium doporučený subject-area; academic discipline studijní obor field of study studium doporučený oborové zaměření branch specialisation pracovní pozice/funkce doporučený researcher, research worker, professional staff odborný pracovník specialist studium doporučený odvolací řízení appelative proceedings studium doporučený podat odvolání proti rozhodnutí file an appeal against a decision dokument/předpis doporučený opatření děkana Dean's measure ostatní doporučený oponent reviewer ostatní doporučený opory hodnocení basis of evaluation ostatní doporučený oprávnění konat habilitační řízení entitlement to carry out procedures for the appointment of associate professors studium doporučený the date of resitting opravný termín resit date akademický orgán, komise ap. doporučený orgán akademické samosprávy self-governing academic body akademický orgán, komise ap. doporučený orgány univerzity university bodies budova/místnost doporučený pl. facilities zařízení facility event doporučený zasedání akademického senátu session of the Academic Senate event doporučený zasedání komise meeting of a commission ostatní doporučený an individual fyzická osoba natural person ostatní doporučený osoba samostatně výdělečně činná self-employed person ostatní doporučený juridical person právnická osoba legal entity dokument/předpis doporučený osvědčení certificate studium oficiální osvědčení o absolvovaném studiu certificate of the completed programme of study studium doporučený ověřování splnění podmínek přijímacího řízení verification of fulfilment of admissions requirements studium doporučený ověřování výsledků studia verifying the study results studium doporučený ověřená kopie diplomu authenticated copy of the diploma studium doporučený verified signature ověřený podpis authenticated signature ostatní doporučený oznámení o zahájení řízení notice of commencement of proceedings pracovní pozice/funkce doporučený personální zajištění staffing studium doporučený individuální studijní plán individual curriculum studium doporučený studijní plán maior major curriculum studium doporučený studijní plán minor minor curriculum studium doporučený submit an application podat přihlášku file an application studium doporučený podmínky pro přijetí ke studiu requirements for admission to study studium doporučený podmínky pro přiznání stipendia criteria for awarding a scholarship studium doporučený podmínky přijímacího řízení requirements for admissions procedure personalistika doporučený pracovní poměr employment personalistika doporučený popis pracovní činnosti job description studium doporučený tuition fee poplatek spojený se studiem fee for study studium doporučený poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením admissions fees budova/místnost doporučený posluchárna lecture hall personalistika doporučený assess someone's competence posoudit kvalifikaci assess someone's qualifications personalistika doporučený posoudit pedagogickou schopnost assess someone's pedagogical skills studium doporučený posudek disertační práce report on a dissertation studium doporučený oponentský posudek examiner's report personalistika doporučený pověřenec pro ochranu osobních údajů data protection officer studium doporučený potvrzení o složených zkouškách certification of exams passed pracovní pozice/funkce doporučený Vice-Dean in charge pověřený proděkan designated Vice-Dean pracovní pozice/funkce doporučený Vice-Rector in charge pověřený prorektor designated Vice-Rector pracovní pozice/funkce doporučený pověřený zástupce authorised representative pracovní pozice/funkce doporučený pověřit výkonem funkce designate someone to hold the office studium doporučený case study test klauzurní práce course test personalistika doporučený místo výkonu práce place of work personalistika doporučený pracovněprávní vztah employment relationship personalistika doporučený pracovní úvazek workload personalistika doporučený member of technical staff vědecký pracovník technical staff ostatní doporučený hodnocení výuky z hlediska požadavků praxe evaluation of teaching with respect to requirements set by the practising profession studium doporučený odborná praxe practical training studium doporučený stáž internship ostatní doporučený pedagogická praxe učitele standing as a teacher studium doporučený pedagogická praxe studenta educational practice studium doporučený akreditovaný studijní program accredited programme of study studium doporučený promovaný graduate studium doporučený průběh studia course of study studium doporučený průběžné hodnocení continuous assessment studium doporučený průběžné výsledky continuous assessment ostatní doporučený průkaz studenta student identity card personalistika doporučený průkaz zaměstnance employee´s identity card studium doporučený prospěchový (vážený) průměr (weighted) average of marks achieved studium doporučený předat diplom hand the diploma studium doporučený předepsaný formulář prescribed form studium doporučený subject registered zapsaný předmět course registered studium doporučený lecture series přednáškový cyklus series of lectures pracovní pozice/funkce doporučený přednosta kliniky head of a clinic personalistika doporučený mzdový předpis wage(s) regulation personalistika doporučený kvalifikační předpoklady pro výkon povolání qualification requirements for an occupation studium doporučený course-credit requirements požadavky zápočtu requirements for course-credit ostatní doporučený předseda volební komise Chairperson of the Election Committee akademický orgán, komise ap. doporučený předsednictvo board ostatní doporučený přehled publikační činnosti list of publications personalistika doporučený překážky na straně zaměstnavatele obstacles on the part of the employer studium doporučený disciplinární řízení disciplinary proceedings studium doporučený disciplinární přestupek disciplinary infringement studium doporučený slavnostní převzetí diplomu ceremonial conferment of the diploma ostatní doporučený přezkoumání opatření review of a measure dokument/předpis doporučený poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí advice of the right to apply for the review of the decision ostatní doporučený review proceedings přezkumné řízení review procedure studium doporučený přihlášený uchazeč registered applicant studium doporučený formulář přihlášky application form studium doporučený lhůta pro podání přihlášky deadline for filing the application studium doporučený náležitosti přihlášky elements of an application studium doporučený file an application podat přihlášku submit an application studium doporučený přijetí ke studiu admission to study studium doporučený accepting applications přijímání přihlášek acceptance of applications studium doporučený přijetí uchazeče admission of an applicant studium doporučený rozhodnutí o přijetí ke studiu decision on admission to study studium doporučený dodatečné přijímací řízení supplementary admissions procedure studium doporučený přijmout ke studiu admit to study dokument/předpis doporučený příloha 1 tohoto předpisu appendix 1 to the regulation herein studium doporučený appendix to an application příloha přihlášky supplement to an application studium doporučený připustit ke zkoušce admit s.o. to an exam studium doporučený award a bursary přiznat stipendium award a scholarship studium doporučený přiznat akademický titul award an academic degree ostatní doporučený scope of responsibilities, scope of powers, area of powers oblast působnosti area of responsibilities pracovní pozice/funkce doporučený působnost rektora powers of the Rector studium doporučený rámcový obsah zkoušky general content of the examination studium doporučený akademický rok academic year studium doporučený rozhodnutí o nepřijetí ke studiu decision on non-admission to study studium doporučený rozšiřující studium extension study (programme) věda a výzkum doporučený research team řešitelský tým team of researchers ostatní doporučený správní řízení administrative procedure zařízení/org. jednotka centrální doporučený samosprávná veřejná instituce self-governing public institution akademický orgán, komise ap. doporučený samosprávný akademický orgán self-governing academic body dokument/předpis doporučený sebehodnoticí zpráva self-evaluation report ostatní doporučený odborné profesní sdružení professional association zařízení/org. jednotka centrální doporučený sekretář secretary budova/místnost doporučený sídlo univerzity registered office of the University studium doporučený make a contract of employment; conclude an employment contract sjednat pracovní smlouvu enter a contract of employment ostatní doporučený slavnostní slib solemn oath studium doporučený převzetí diplomu receipt of the diploma studium doporučený složit imatrikulační slib take a matriculation oath ostatní doporučený slavnostní složení akademického slibu ceremony of taking an academic oath ostatní doporučený složit slavnostní akademický slib to take a solemn academic oath ostatní doporučený stravovací služby catering services dokument/předpis doporučený směrnice rektora Rector's directive dokument/předpis doporučený kolektivní smlouva collective agreement dokument/předpis doporučený mezinárodní smlouva international treaty personalistika doporučený employment contract pracovní smlouva contract of employment personalistika doporučený make an employment contract; conclude an employment contract sjednat pracovní smlouvu enter into an empolyment contract personalistika doporučený smlouva na dobu neurčitou open-ended contract studium doporučený souborná zkouška comprehensive examination ostatní oficiální zrušit součást univerzity dissolve a constituent part of the university studium doporučený specializační studium specialized course of study věda a výzkum doporučený spoluřešitel co-researcher studium doporučený stanovit prospěchový průměr determine the average grade achieved studium doporučený bursary holder držitel stipendia scholarship holder studium doporučený one-off bursary jednorázově vyplacené stipendium one-off scholarship studium doporučený mimořádné stipendium extraordinary scholarship studium doporučený award a bursary retrospectively přiznat stipendium zpětně award a scholarship retrospectively studium doporučený prospěchové stipendium merit scholarship věda a výzkum doporučený student research activities studentská vědecká činnost research activities of students studium doporučený study obligation studijní povinnost studium doporučený studijní požadavky study requirements studium doporučený navazující studium follow-up study studium doporučený osvědčení o absolvovaném studiu certificate of completion of the study programme studium doporučený study for requalification rekvalifikační studium requalifying study studium doporučený řádné ukončení studia successful completion of study studium doporučený dva studijní plány, náležející do dvou odlišných studijních programů v rámci jednoho studia sdružené studium double curriculum study studium doporučený skutečná doba studia actual duration of study studium doporučený symetrické sdružené studium symmetrical double curriculum study studium doporučený úsek studia unit of study studium doporučený výkaz studia transcript of records studium doporučený mimořádný opravný termín zkoušky extraordinary re-sit examination date studium doporučený náhradní termín zkoušky alternative examination date studium doporučený extraordinary exam mimořádný termín zkoušky special examination studium doporučený re-sit date of examination opravný termín zkoušky re-sit examination date studium doporučený řádný termín zkoušky regular examination date ostatní doporučený tvůrčí volno sabbatical dokument/předpis doporučený ubytovací řád accommodation rules studium doporučený účast na výuce participation in classes zařízení/org. jednotka centrální doporučený účelové zařízení special-purpose facility studium doporučený udělit akreditaci pro obor grant accreditation for the field of study studium doporučený oprávnění uskutečňovat studijní program authorisation to implement a programme of study věda a výzkum doporučený řešení grantového projektu implementation of the grant project studium doporučený upustit od přijímací zkoušky waive the entrance examination pracovní pozice/funkce doporučený úřední osoba a person in authority studium doporučený implement programmes of study uskutečňovat studijní programy implement study programmes akademický orgán, komise ap. doporučený be qualified to decide by resolution být způsobilý se usnášet have a quorum akademický orgán, komise ap. doporučený usnesesní resolution akademický orgán, komise ap. doporučený adopt a resolution přijmout usnesení pass a resolution akademický orgán, komise ap. doporučený usnesení o vyhlášení voleb resolution to announce elections zařízení/org. jednotka centrální doporučený ústav institute studium doporučený uznat zkoušku recognize an examination studium doporučený uznávání vzdělání získaného v zahraničí recognition of foreign education věda a výzkum doporučený vědecká hodnost scientific degree věda a výzkum doporučený scientific research vědecké bádání scholarly research věda a výzkum doporučený vědní oblast research area studium doporučený vedoucí diplomové práce thesis advisor pracovní pozice/funkce doporučený vedoucí oddělení/střediska head of an office/centre pracovní pozice/funkce doporučený vedoucí katedry head of the department pracovní pozice/funkce doporučený vedoucí vědeckého týmu research team leader pracovní pozice/funkce doporučený vedoucí zaměstnanci managerial staff personalistika doporučený pro jmenování nebo obsazení míst akademických pracovníků výběrové řízení competitive hiring procedure zařízení/org. jednotka centrální doporučený výcvikové středisko training centre zařízení/org. jednotka FTK doporučený Výcvikové středisko Pastviny Pastviny Training Centre ostatní doporučený vydavatelská činnost editing and publishing activities studium doporučený vyhovět odvolání grant the appeal studium doporučený vyloučení ze studia expulsion from the study programme studium doporučený podmíněné vyloučení ze studia conditional expulsion from the study programme studium doporučený publish a date of an exam vypsat termín zkoušky announce a date of an exam studium doporučený vypsat zvláštní termín zkoušky publish a special examination date zařízení/org. jednotka centrální doporučený vysokoškolský ústav higher education institute ostatní doporučený vysoká škola higher education institution ostatní doporučený vysoká škola neuniverzitního typu higher education institution of a non-university type studium doporučený vysvědčení o státní zkoušce certificate of the state examination studium doporučený vysvědčení o státní rigorózní zkoušce Certificate of the State Rigorosum Examination studium doporučený type of instruction forma výuky form of teaching studium doporučený organizační zabezpečení výuky organisation of courses and sessions věda a výzkum doporučený specifický vysokoškolský výzkum Specific University Research věda a výzkum doporučený výzkum a vývoj research and development věda a výzkum doporučený scientific research vědecký výzkum scholarly research věda a výzkum doporučený research outline výzkumný záměr research objective studium doporučený absolvovat s vyznamenáním graduate with distinction studium doporučený tertiary education vysokoškolské vzdělání higher education ostatní doporučený vyšší odborné vzdělání higher professional education ostatní doporučený administrativní zajištění činnosti administrative arrangements of activities ostatní doporučený zajištění odborné pomoci providing specialist assistance studium doporučený ensuring study programmes zajištění studijních programů arranging for study programmes věda a výzkum doporučený základní výzkum fundamental research dokument/předpis doporučený dlouhodobý strategický záměr long-term strategic plan dokument/předpis doporučený upřesnění dlouhodobého záměru specification of a long-term plan studium doporučený signing up for subjects (in the schedule) zápis předmětů (do rozvrhu) registering for subjects (in the schedule) studium doporučený alternative registration týkající se zápisu ke studiu zápis v náhradním termínu enrolment in the alternative term studium doporučený obtain a course-credit získat zápočet obtain a course credit studium doporučený marked course-credit klasifikovaný zápočet marked course credit event oficiální Souboj fakult v dárcovství krve - Faculty contest in blood donation Vyhrň rukáv! Roll Up Your Sleeves! event doporučený Hospodský kvíz: UP speciál Pub Quiz: Palacký University Special event doporučený Slavnostní předání čestných uznání za odborné knihy a cen rektora pro studující UP Awards ceremony for authors of professional books and Rector’s Awards for UP students studium doporučený register (for); sign up (for) zapsat se enrol (in) event doporučený mimořádné zasedání extraordinary session event doporučený řádné zasedání regular session event doporučený zasedání Vědecké rady UP session of the UP Scholarly Board studium doporučený získat akademický titul be awarded an academic degree studium doporučený gain higher education degree získat vysokoškolské vzdělání obtain higher education degree studium doporučený time for holding the examination konání zkoušky time of the examination studium doporučený konat zkoušku sit for an examination studium doporučený udělat zkoušku napoprvé pass an examination at the first sitting studium doporučený zkušební komise board of examiners studium doporučený jazykové znalosti foreign language proficiency dokument/předpis doporučený úplné znění předpisu consolidated regulation studium doporučený pedagogická způsobilost educational competence studium doporučený zdravotní způsobilost ke studiu physical fitness to study dokument/předpis doporučený důvod hodný zvláštního zřetele reason worthy of special consideration studium doporučený to suspend study přerušit studium to discontinue study studium doporučený žádost o akreditaci programu application for accreditation of a programme dokument/předpis doporučený žádost o přezkoumání rozhodnutí application for the review of a decision ostatní doporučený žezlo mace studium doporučený course-credit zápočet course credit studium doporučený písemný test written test studium doporučený průběžná kontrola continuous assessment studium doporučený postupová zkouška advancement examination studium doporučený rozdílová zkouška bridging examination dokument/předpis doporučený zrušení vnitřního předpisu repeal of an internal regulation dokument/předpis doporučený zpráva o hodnocení studijního programu evaluation report on the programme of study studium doporučený validační známka validation stamp pracovní pozice/funkce doporučený emeritní profesor Professor Emeritus pracovní pozice/funkce doporučený emeritní rektor Rector Emeritus zařízení/org. jednotka centrální doporučený Úsek rektora Rector’s Division zařízení/org. jednotka centrální doporučený úseky prorektorů Divisions of the Vice-Rectors zařízení/org. jednotka centrální doporučený Úsek pro legislativu a organizaci Vice-Rector for Legislation and Organization zařízení/org. jednotka centrální doporučený Úsek pro mezinárodní spolupráci Division for International Cooperation zařízení/org. jednotka centrální doporučený zařazeno pod Úsekem mezinárodní spolupráce UP Oddělení pro mobility Office for Mobility zařízení/org. jednotka centrální doporučený zařazeno pod Úsek mezinárodní spolupráce UP Oddělení podpory a služeb Welcome Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Britské centrum Knihovny UP British Centre of the UP Library zařízení/org. jednotka centrální doporučený pod Knihovnou UP oddělení výpůjčních služeb a ochrany knihovního fondu Lending Services and Protection of the Library Collection Section zařízení/org. jednotka FF doporučený Jazyková škola UPlift UPlift Language School akademický orgán, komise ap. doporučený dílčí volební komise election subcommittee zařízení/org. jednotka PdF doporučený Centrum inovací ve vzdělávání Centre for Innovation in Education zařízení/org. jednotka PdF doporučený Centre for Information and Educational Technology Centrum informačních a vzdělávacích technologií Information and Educational Technology Centre zařízení/org. jednotka LF doporučený Ústav veřejného zdravotnictví Department of Public Health zařízení/org. jednotka LF doporučený Centrum digitálního zdravotnictví Centre for Digital Health zařízení/org. jednotka centrální oficiální Centrum excelence ve vzdělávání Centre of Excellence in Education zařízení/org. jednotka centrální doporučený Referát celoživotního vzdělávání Lifelong Learning Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení pro doktorské studium Doctoral Studies Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Vedoucí ekonomického odboru Head of the Economic Division zařízení/org. jednotka FF doporučený Grantové oddělení Grants Office zařízení/org. jednotka FF doporučený Institut celoživotního vzdělávání Institute for Lifelong Learning zařízení/org. jednotka FF doporučený Vydavatelství FF UP UP Faculty of Arts Press pracovní pozice/funkce doporučený referent veřejných zakázek Public Tenders Officer pracovní pozice/funkce doporučený Public Tenders Specialist metodik veřejných zakázek Public Tenders Methodologist pracovní pozice/funkce doporučený asistent prorektora Assistant to the Vice-Rector pracovní pozice/funkce doporučený systémový analytik Systems Analyst pracovní pozice/funkce doporučený analytik dat - oblast transferu technologií Data Analyst - Technology Transfer zařízení/org. jednotka centrální doporučený Referát poplatků za studium Study Fees Office pracovní pozice/funkce doporučený referent pro poplatky spojené se studiem Student Fees Officer pracovní pozice/funkce doporučený referent vymáhání neuhrazených závazků Debt Recovery Officer pracovní pozice/funkce doporučený právní asistent Legal Assistant zařízení/org. jednotka centrální doporučený referát studijních záležitostí Office for Student Affairs ostatní doporučený ubytovací stipendium Accommodation Grant pracovní pozice/funkce doporučený referent ubytovacího stipendia Accommodation Grant Officer pracovní pozice/funkce doporučený referent sociálních záležitostí Social Affairs Officer zařízení/org. jednotka centrální doporučený referát uznávání zahraničního vzdělání Office for Recognition of Foreign Education Credits pracovní pozice/funkce doporučený metodik studijních programů Study Programmes Methodologist pracovní pozice/funkce doporučený administrátor studijních programů Study Programmes Administrator pracovní pozice/funkce doporučený metodik celoživotního vzdělávání Lifelong Learning Methodologist pracovní pozice/funkce doporučený administrátor a referent celoživotního vzdělávání Lifelong Learning Administrator and Officer pracovní pozice/funkce doporučený analytik, vývojář, správce e-learningu Analyst, Developer, e-Learning Administrator pracovní pozice/funkce doporučený analytik + koordinátor pro řízení CŽV Analyst, Coordinator for Lifelong Learning Management pracovní pozice/funkce doporučený referent univerzity třetího věku University of the Third Age Officer pracovní pozice/funkce doporučený metodik vzdělávání v programu U3V University of the Third Age Education Methodologist pracovní pozice/funkce doporučený odborný pracovník pro projekty Project Specialist pracovní pozice/funkce doporučený vedoucí projektový pracovník Senior Project Officer pracovní pozice/funkce doporučený referent vědy a výzkumu Academic and Research Officer pracovní pozice/funkce doporučený vědecký atašé Academic Attaché pracovní pozice/funkce doporučený vědecký ombudsperson Academics Ombudsperson pracovní pozice/funkce doporučený vědecký ombudsperson Academics Ombudsperson zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení koncepce a podpory výzkumu Research Concepts and Support Office pracovní pozice/funkce doporučený odborný pracovník evidence a výkaznické VV činnosti Registration and Reporting of Science and Research Activities Professional pracovní pozice/funkce doporučený metodik výzkumných dat Research Data Methodologist pracovní pozice/funkce doporučený referent oblasti otevřené vědy Open Science Officer pracovní pozice/funkce doporučený koordinátor hodnocení vědy a výzkumu Science and Research Assessment Coordinator zařízení/org. jednotka centrální doporučený Kancelář prorektora pro internacionalizaci Office of the Vice-Rector for Internationalisation pracovní pozice/funkce doporučený ekonomický referent Economic Officer pracovní pozice/funkce doporučený referent pro zahraniční vztahy International Relations Officer pracovní pozice/funkce doporučený koordinátor krátkodobých programů a partnerství Coordinator of Short-term Programmes and Partnerships pracovní pozice/funkce doporučený institucionální koordinátor Erasmus Erasmus Institutional Coordinator pracovní pozice/funkce doporučený právník s rozšířenou oblastí o compliance Compliance Lawyer pracovní pozice/funkce doporučený referent registru smluv Contracts Registrar pracovní pozice/funkce doporučený referent komunikace a administrativy Communications and Administration Officer pracovní pozice/funkce doporučený zástupce vedoucího a tiskového mluvčího Deputy Head and Spokesperson pracovní pozice/funkce doporučený programátor webových stránek Web Programmer pracovní pozice/funkce doporučený redaktor webových stránek Website Editor zařízení/org. jednotka centrální doporučený redakce médií Media Editorial Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený oddělení marketingu Marketing Office pracovní pozice/funkce doporučený redaktor informačních materiálů Editor of Information Materials pracovní pozice/funkce doporučený marketingový specialista Marketing Specialist zařízení/org. jednotka centrální doporučený Informační centrum a obchod UPoint UPoint Information Centre and Shop pracovní pozice/funkce doporučený provozní manažer Operations Manager pracovní pozice/funkce doporučený produkční v audiovizi Audio-visual Producer pracovní pozice/funkce doporučený technik AV Audio-visual Technician zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení Academia Film Olomouc Academia Film Olomouc Office pracovní pozice/funkce doporučený specialista komunikace AFO AFO Communications Specialist zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení studentských záležitostí Student Affairs Office pracovní pozice/funkce doporučený koordinátor pro práci s talenty Talent Coordinator pracovní pozice/funkce doporučený manažer dobrovolnického centra Volunteering Centre Manager pracovní pozice/funkce doporučený koordinátor dobrovolnického centra Volunteering Centre Coordinator zařízení/org. jednotka centrální doporučený Bursary Pozor na sekretariát kvestora = Bursary kancelář kvestora Bursar’s Office pracovní pozice/funkce doporučený asistent kvestora / metodik ekonomiky Assistant to the Bursar / Economic Methodologist pracovní pozice/funkce doporučený vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Head of Human Resources pracovní pozice/funkce doporučený asistent vedoucího oddělení řízení lidských zdrojů Assistant Head of Human Resources zařízení/org. jednotka centrální doporučený referát personalistiky a mezd Personnel and Payroll Office pracovní pozice/funkce doporučený personalista se zaměřením na cizineckou agendu HR Specialist in the Foreigners’ Affairs zařízení/org. jednotka centrální doporučený Referát lidských zdrojů Human Resources pracovní pozice/funkce doporučený personální referent Personnel Officer pracovní pozice/funkce doporučený referent pro projekty Projects Officer zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení finanční a investiční účtárny Financial and Investment Accounting Office pracovní pozice/funkce doporučený ekonom Economist pracovní pozice/funkce doporučený Technik realizace staveb Construction Technician pracovní pozice/funkce doporučený údržbář budov Building Maintenance Technician pracovní pozice/funkce doporučený asistent rektora Assistant to the Rector pracovní pozice/funkce čeká na schválení Vedoucí bezpečnostního oddělení Head of the Safety Division zařízení/org. jednotka centrální doporučený Referát bezpečnosti a požární ochrany Safety and Fire Protection Office pracovní pozice/funkce doporučený referent BOZP, požární ochrany a krizového řízení Occupational Health and Safety, Fire Protection and Crisis Management Officer pracovní pozice/funkce doporučený odborný pracovník spisové služby Records Management Office Professional pracovní pozice/funkce doporučený administrativně-správní pracovník Administrative Assistant zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav speciálněpedagogických studií Institute of Special Education Studies zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra klinického právního vzdělávání a rozvoje profesních dovedností Department of Clinical Legal Education and Professional Skills Development zařízení/org. jednotka PF oficiální CIHOL Centrum pro mezinárodní humanitární a operační právo Centre for International Humanitarian and Operational Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Studentská právní poradna Student Legal Aid Office zařízení/org. jednotka PF oficiální Centrum pro soutěžní právo Centre for Competition Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Centrum pro řešení konfliktů a mediaci Centre for Conflict Resolution and Mediation zařízení/org. jednotka FZV doporučený Ústav klinické rehabilitace Department of Clinical Rehabilitation zařízení/org. jednotka FZV doporučený Ústav zdravotnického managementu a ochrany veřejného zdraví Department of Health Management and Public Health Protection zařízení/org. jednotka PřF doporučený Katedra biotechnologií Department of Biotechnology studium doporučený Katedra experimentální biologie Department of Experimental Biology zařízení/org. jednotka PřF doporučený Katedra experimentální biologie Department of Experimental Biology zařízení/org. jednotka PřF doporučený Katedra chemické biologie Department of Chemical Biology zařízení/org. jednotka FZV doporučený Ústav preklinických oborů Institute of Pre-Clinical Disciplines zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra církevního práva Department of Church Law zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra komunikace Department of Communication zařízení/org. jednotka centrální čeká na schválení Bezpečnostní oddělení Safety Division pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro doktorské studium, kvalifikační řízení a finance Vice-Dean for Doctoral Studies, Qualification Proceedings, and Finance zařízení/org. jednotka centrální oficiální součást univerzity constituent part of the university studium oficiální Centrum APA APA Centre zařízení/org. jednotka PdF doporučený Centrum výzkumu zdravého životního stylu Centre for Research into Healthy Lifestyles zařízení/org. jednotka PdF oficiální EduArt EduArt Centrum pro vědecké důkazy ve vzdělávání a v uměleckých terapiích Center of Evidence-Based Education & Arts Therapies zařízení/org. jednotka FF doporučený Laboratoř virtuální reality a kyberpsychologie Laboratory for Virtual Reality and Cyberpsychology zařízení/org. jednotka FF doporučený Centrum pro studia komiksu Centre for Comics Studies zařízení/org. jednotka FF doporučený MatKulLab MatCulLab Laboratoř materiální kultury Material Culture Lab zařízení/org. jednotka FF doporučený Centrum pro výzkum cestopisu a dějin písemných reprezentací mezikulturních kontaktů Centre for the Research of Travelogues and the History of Written Representation of Intercultural Contacts zařízení/org. jednotka FF doporučený Centrum pro výzkum performativity Performativity Research Centre