studium oficiální podle SZŘ (angl.) cvičení practical seminar zařízení/org. jednotka centrální oficiální ASC UP ASC UP Akademik sport centrum Academic Sport Centre zařízení/org. jednotka centrální oficiální Archiv Archive budova/místnost oficiální Auditorium aula Assembly Hall studium oficiální podle SZŘ (angl.) bakalářský program Bachelor's programme ostatní oficiální centrální prostředky Central Funds zařízení/org. jednotka centrální oficiální CPSSP Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Centre for Students with Special Needs zařízení/org. jednotka centrální oficiální UP Information Technology Centre CVT UP Centrum výpočetní techniky Computer Centre zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Sts. Cyril and Methodius Faculty of Theology; SS Cyril and Methodius Faculty of Theology CMTF CMFT Cyrilometodějská teologická fakulta Sts Cyril and Methodius Faculty of Theology pracovní pozice/funkce oficiální děkan Dean studium oficiální distance education extramural podle SZŘ (angl.) distanční vzdělávání distance learning studium oficiální doctoral thesis podle B3-09/3-PR (angl.) dizertace doctoral dissertation pracovní pozice/funkce oficiální Reader docent Associate Professor dokument/předpis oficiální dopis o přijetí Letter of Acceptance studium oficiální dvouoborové studium double-major study zařízení/org. jednotka FTK oficiální FTK FPC Fakulta tělesné kultury Faculty of Physical Culture zařízení/org. jednotka FZV oficiální FZV FHS Fakulta zdravotnických věd Faculty of Health Sciences zařízení/org. jednotka FF oficiální Philosophical Faculty FF FA Filozofická fakulta Faculty of Arts ostatní oficiální Fond odměn Awards and Subsidies Fund ostatní oficiální Fond provozních prostředků Operating Fund ostatní oficiální Fond rozvoje investičního majetku Fixed Assets Development Fund ostatní oficiální gastronomický servis Catering Service ostatní oficiální Hospodářský výsledek Profit and Loss dokument/předpis oficiální IRP Institucionální rozvojový plán Institutional Development Plan pracovní pozice/funkce oficiální jednající (zástupce) Authorised Representative studium oficiální jednooborové studium single-major study zařízení/org. jednotka centrální oficiální "department" nepoužívat pro jiná oddělení, která se nezabývají výukou katedra (klinika na LF) department zařízení/org. jednotka centrální oficiální KUP Knihovna Library akademický orgán, komise ap. oficiální Rector's Advisory Board Podle hodnotící zprávy EUA Kolegium rektora Rector's Board budova/místnost oficiální Kolej Evžena Rošického Evžen Rošický Dormitories sg., jde o jednu budovu Kolej Evžena Rošického Evžen Rošický Dormitory budova/místnost oficiální halls of residence koleje dormitories budova/místnost oficiální Koleje Bedřicha Václavka Bedřich Václavek Dormitory pl., jde o dvě budovy Koleje Bedřicha Václavka Bedřich Václavek Dormitories akademický orgán, komise ap. oficiální podle směrnice R-B-18/07 (angl.) Kolejní rada Dormitory Board studium oficiální podle SZŘ (angl.) kolokvium colloquium studium oficiální combined kombinované studium part-time study pracovní pozice/funkce oficiální koordinátor studijních informačních systémů Study Information Systems Coordinator studium oficiální forma výuky spočívající v získání praktických dovedností studentů nad rámec těch, které student získal v průběhu svého studia v ostatních formách výuky; podle SZŘ (angl.) kurz course pracovní pozice/funkce oficiální Treasurer Podle Statutu UP kvestor Bursar zařízení/org. jednotka LF oficiální LF FMD pozor na plný název "... and Dentistry" v angl. Lékařská fakulta Faculty of Medicine and Dentistry pracovní pozice/funkce oficiální lektor Lecturer studium oficiální spring semester podle SZŘ (angl.) letní semestr summer semester studium oficiální podle SZŘ (angl.) magisterský program Master's programme budova/místnost oficiální Dining Hall menza University Canteen studium oficiální modul module zařízení/org. jednotka centrální oficiální NF UP UP EF Nadační fond UP UP Endowment Fund studium oficiální continuing Master's programme podle SZŘ (angl.) navazující magisterský program Follow-up Master's programme studium oficiální diploma recognition | recognition of study nostrifikace recognition of diploma akademický orgán, komise ap. oficiální podle SZŘ (angl.) Oborová rada Subject-area Board pracovní pozice/funkce oficiální odborný asistent Assistant Professor zařízení/org. jednotka centrální oficiální section | unit zařízení zabývající se administrativou oddělení office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Oddělení komunikace UP Communications Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení vědy Research Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zahraniční oddělení International Relations Office ostatní oficiální Pamětní medaile UP UP Commemorative Medal zařízení/org. jednotka PdF oficiální Pedagogical Faculty PdF FE Pedagogická fakulta Faculty of Education zařízení/org. jednotka centrální oficiální Department of Human Resources | Personal Department (na fakultách) Personální oddělení Human Resources Office budova/místnost oficiální pokladna Cash Office zařízení/org. jednotka PF oficiální PF FL Právnická fakulta Faculty of Law studium oficiální present podle SZŘ (angl.) prezenční studium full-time study pracovní pozice/funkce oficiální Vice-dean proděkan Vice-Dean pracovní pozice/funkce oficiální Full Professor prof. Prof profesor Professor zařízení/org. jednotka centrální oficiální PS UP Projektový servis Project Service pracovní pozice/funkce oficiální Vice-rector prorektor Vice-Rector studium oficiální talk podle SZŘ (angl.) přednáška lecture studium oficiální podle SZŘ (angl.) přerušení studia interruption of study studium oficiální podle B1-17/2-HN (angl.) přihláška ke studiu application for study zařízení/org. jednotka PřF oficiální PřF FS Přírodovědecká fakulta Faculty of Science zařízení/org. jednotka centrální oficiální referát (úsek oddělení) section zařízení/org. jednotka centrální oficiální Regional Centre for Advanced Technologies and Materials RCPTM RCPTM používají českou zkratku Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů Regional Centre of Advanced Technologies and Materials pracovní pozice/funkce oficiální Chancellor, President rektor Rector zařízení/org. jednotka centrální oficiální Rectorate; Rector's Secretariat; Rector's Department neplést s Rector's Secretariat = sekretariát rektora rektorát Rector's Office ostatní doporučený birth number rodné číslo (na přihlášce) personal identification number pracovní pozice/funkce doporučený sekretářka Secretary studium oficiální podle SZŘ (angl.) seminář seminar dokument/předpis oficiální Souhlas zaměstnance se shromažďováním citlivých údajů Employee's Consent to Gathering Sensitive Data zařízení/org. jednotka centrální oficiální SKM UP ADF Správa kolejí a menz Accommodation and Dining Facilities akademický orgán, komise ap. oficiální podle Statutu UP Správní rada Board of Trustees dokument/předpis oficiální Statut UP UP Constitution dokument/předpis oficiální SZŘ Studijní a zkušební řád Study and Examination Code budova/místnost oficiální Registrar's Office | Study Department studijní oddělení Student Affairs Office studium oficiální studijní program Study Programme pracovní pozice/funkce oficiální studijní referent Student Affairs Officer studium oficiální garant studijního programu Programme Guarantor pracovní pozice/funkce oficiální Faculty Bursar Faculty Registrar obě verze v angl. verze VŠ zákona (http://www.msmt.cz/areas-of-work/tertiary-education/the-higher-education-act?lang=2) tajemník fakulty Secretary of the Faculty studium oficiální ukončení studia termination of study zařízení/org. jednotka centrální oficiální Palacký University, Olomouc | Palacký University in Olomouc Palacky... UP UP oficiální název uvedený ve Statutu UP z roku 2017 (na konci), angl. zkratka PU zakázána. Ve starém Statutu UP z roku 2013 je uveden název s čárkou. Univerzita Palackého v Olomouci Palacký University Olomouc zařízení/org. jednotka centrální doporučený univerzitní zařízení university facility zařízení/org. jednotka LF oficiální ÚMTM UP UP IMTM Ústav molekulární a translační medicíny Institute of Molecular and Translational Medicine zařízení/org. jednotka centrální doporučený útvar ředitele Director's Office akademický orgán, komise ap. oficiální VR podle Statutu UP Vědecká rada Scholarly Board zařízení/org. jednotka centrální oficiální VTP UP UP STP Vědeckotechnologický park UP UP Science and Technology Park studium oficiální podle VŠ zákona (angl.) program vedoucí k získání VŠ diplomu degree programme pracovní pozice/funkce oficiální vedoucí studijního oddělení Head of the Student Affairs Office ostatní oficiální veřejná zakázka public procurement zařízení/org. jednotka centrální oficiální University Press VUP Vydavatelství Univerzity Palackého Palacký University Press budova/místnost oficiální výdejna jídla Food Takeout Counter dokument/předpis oficiální zápisový list Enrollment Form studium oficiální zápočet credit test studium oficiální fall semester podle SZŘ (angl.) zimní semestr winter semester studium oficiální zkouška examination budova/místnost oficiální Art Centre UC UP Umělecké centrum Arts Centre zařízení/org. jednotka centrální doporučený Economic Department Ekonomické oddělení Accounts Office pracovní pozice/funkce doporučený pokladní Cashier pracovní pozice/funkce doporučený účetní Accountant event doporučený Akademické dny Academic Days Olomouc event oficiální Čestné uznání pro autory monografií Honorary Mention for Academic Books event doporučený univerzitní ples University Ball ostatní oficiální děkanský řetěz Dean's regalia event oficiální Daruj krev s rektorem Donate Blood with the Rector event oficiální LSSS Letní škola slovanských studií Summer School of Slavonic Studies zařízení/org. jednotka centrální doporučený Audiovizuální produkce Audio-Visual Productions zařízení/org. jednotka centrální oficiální Kariérní centrum Career Centre zařízení/org. jednotka centrální oficiální U3V U3A Univerzita třetího věku University of the Third Age akademický orgán, komise ap. oficiální Podle fond.upol.cz/en Správní rada Nadačního fondu UP UP Endowment Fund Board of Directors budova/místnost čeká na schválení podatelna Filing Office dokument/předpis oficiální vnitřní předpis internal regulation dokument/předpis oficiální vnitřní norma internal standard budova/místnost oficiální Fortress of Knowledge Pevnost poznání Fort Science zařízení/org. jednotka centrální oficiální Olomouc Teaching Hospital; Palacký University Hospital; Faculty Hospital Fakultní nemocnice Olomouc University Hospital Olomouc zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra ekologie a životního prostředí Department of Ecology and Environmental Sciences event oficiální Cena rektora pro studenty Rector's Award for Students zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra geoinformatiky Department of Geoinformatics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Laboratoř růstových regulátorů Laboratory of Growth Regulators ostatní oficiální International Development Studies GLODEP GLODEP Mezinárodní rozvojová studia (GLODEP) Global Development Studies zařízení/org. jednotka PřF oficiální KRES KRES Katedra rozvojových a environmentálních studií Department of Development and Environmental Studies ostatní oficiální GAČR CSF Grantová agentura ČR Czech Science Foundation ostatní oficiální Czech Medical Association ČLS JEP CzMA Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Czech Medical Association of J. E. Purkyně zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro výuku cizích jazyků Department of Foreign Languages zařízení/org. jednotka PřF oficiální Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého v Olomouci a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR Joint Laboratory of Optics of Palacký University Olomouc and the Institute of Physics of the Czech Academy of Sciences zařízení/org. jednotka centrální oficiální Centrum region Haná; Centre of the Haná Region; Haná Region Centre; Hana Regional Centre CRH CRH Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Centre of the Region Haná for Biotechnological and Agricultural Research event oficiální Olomoucké právnické dny Olomouc Days of Law ostatní oficiální OP PIK OP EIC ? Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operational Programme Entrepreneurship and Innovation for Competitiveness dokument/předpis oficiální Dlouhodobý záměr UP na období 2016–2020 UP Long-Term Goals for 2016–2020 zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra informatiky Department of Computer Science zařízení/org. jednotka LF doporučený Ortopedická klinika Department of Orthopedics zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav imunologie Department of Immunology budova/místnost oficiální molekulární laboratoř Molecular Laboratory event oficiální Sportovní den Sports Day zařízení/org. jednotka centrální oficiální Confucius Academy Konfuciův institut Confucius Institute dokument/předpis oficiální Potvrzení o pracovním poměru Confirmation of Employment Status zařízení/org. jednotka FTK oficiální Institut aktivního životního stylu Institute of Active Lifestyle ostatní doporučený Operační program Věda, výzkum a vzdělávání Operational Programme of Science, Research and Education ostatní oficiální Excelentní výzkum Excellence in Research zařízení/org. jednotka centrální oficiální Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences zařízení/org. jednotka centrální oficiální Výzkumný ústav rostlinné výroby Crop Research Institute zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra soukromého práva a civilního procesu Department of Private Law and Civil Procedure zařízení/org. jednotka centrální oficiální Ateliér uměleckého překladu Literary Translation Atelier budova/místnost oficiální Field House Sportovní hala Sports Hall pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci Vice-Dean for Extramural Cooperation pracovní pozice/funkce oficiální podle Statutu UP Předseda/předsedkyně akademického senátu Chairperson of the Academic Senate pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro studium Vice-Dean for Studies pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro vědu a výzkum Vice-Dean for Science and Research pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro zahraničí Vice-Dean for International Relations pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro organizaci Vice-Dean for Organization pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Vice-Dean for Development and External Relations budova/místnost doporučený Jesuit College (v historickém kontextu); Convictorium (v historickém nebo architektonickém kontextu) Konvikt UP Arts Centre budova/místnost oficiální Zbrojnice; UP Library complex Zbrojnice Armoury event oficiální UP Alumni Meeting | UP Homecoming Setkání absolventů UP UP Alumni Reunion zařízení/org. jednotka centrální doporučený Provozně-technický úsek SKM UP Operational and Technical Division of UP ADF ostatní doporučený název studentského spolku Udržitelný Palacký Sustainable Palacký ostatní oficiální OP VVV OP RDE Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operational Programme Research, Development and Education zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav společenských a humanitních věd Department of Humanities and Social Sciences zařízení/org. jednotka PdF oficiální Centrum PRVoK CPRVC Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Centre for the Prevention of Risky Virtual Communication zařízení/org. jednotka FF čeká na schválení Katedra politologie a evropských studií Department of Politics and European Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Department of Sociology, Andragogy and Cultural Anthropology budova/místnost oficiální Studentský klub UP UP Student Club budova/místnost oficiální Ústřední knihovna Central Library event oficiální Zaparkuj - oživujeme veřejný prostor Park It! Embrace the Public Space! pracovní pozice/funkce oficiální prorektor pro vnější vztahy Vice-Rector for External Relations event doporučený Podnikni to! Enter!Prise ostatní oficiální Cestovatelský klub UP UP Travel Club akademický orgán, komise ap. oficiální Podle VŠ zákona Disciplinární komise Disciplinary Committee pracovní pozice/funkce oficiální tisková mluvčí Press Officer budova/místnost oficiální Aplikační centrum BALUO BALUO Application Centre zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav lékařské genetiky Department of Medical Genetics akademický orgán, komise ap. oficiální podle Statutu UP Akademický senát Academic Senate zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení informačních systémů Information Systems Unit zařízení/org. jednotka FF oficiální KAE zdroj: web Katedra aplikované ekonomie Department of Applied Economics zařízení/org. jednotka FF oficiální KKF zdroj: web Katedra klasické filologie Department of Classical Philology zařízení/org. jednotka FF oficiální KAS zdroj: web Katedra asijských studií Department of Asian Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální KB Katedra bohemistiky Department of Czech Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální KGN Katedra germanistiky Department of German Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra nederlandistiky Department of Dutch Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra obecné lingvistiky Department of General Linguistics zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra romanistiky Department of Romance Languages zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra slavistiky Department of Slavonic Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální Centrum jazykového vzdělávání Language Centre zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra filozofie Department of Philosophy zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra historie Department of History zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Department of Media and Cultural Studies and Journalism zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra psychologie Department of Psychology zařízení/org. jednotka FF oficiální Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Kurt and Ursula Schubert Center for Jewish Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra dějin umění Department of Art History zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra divadelních a filmových studií Department of Theatre and Film Studies zařízení/org. jednotka FF oficiální zdroj: web Katedra muzikologie Department of Musicology pracovní pozice/funkce oficiální Proděkan pro kvalitu a vnitřní vztahy Vice-Dean for Quality Management and Internal Affairs zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav biologie Department of Biology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav farmakologie Department of Pharmacology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav fyziologie Department of Physiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav histologie a embryologie Department of Histology and Embryology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav klinické a molekulární patologie Department of Clinical and Molecular Pathology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav lékařské biofyziky Department of Medical Biophysics zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav lékařské chemie a biochemie Department of Medical Chemistry and Biochemistry zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav mikrobiologie Department of Microbiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav normální anatomie Department of Anatomy zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav patologické fyziologie Department of Pathological Physiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav preventivního lékařství Department of Preventive Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví Department of Social Medicine and Public Health zařízení/org. jednotka LF oficiální Ústav soudního lékařství a medicínského práva Department of Forensic Medicine and Medical Law zařízení/org. jednotka LF oficiální 1. chirurgická klinika Department of Surgery I zařízení/org. jednotka LF oficiální 2. chirurgická klinika - cévně transplantační Department of Surgery II - Vascular and Transplantation Surgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Kardiochirurgická klinika Department of Cardiac Surgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie Department of Oral and Maxillofacial Surgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Neurochirurgická klinika Department of Neurosurgery zařízení/org. jednotka LF oficiální Oční klinika Department of Ophthalmology zařízení/org. jednotka LF oficiální Otolaryngologická klinika Department of Otorhinolaryngology zařízení/org. jednotka LF oficiální Porodnicko-gynekologická klinika Department of Obstetrics and Gynecology zařízení/org. jednotka LF oficiální Traumatologická klinika Department of Traumatology zařízení/org. jednotka LF oficiální Urologická klinika Department of Urology zařízení/org. jednotka LF oficiální 1. interní klinika - kardiologická Department of Internal Medicine I - Cardiology zařízení/org. jednotka LF oficiální 2. interní klinika - gastro-enterologická a hepatologická Department of Internal Medicine II - Gastroenterology and Hepatology zařízení/org. jednotka LF oficiální 3. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická Department of Internal Medicine III - Nephrology, Rheumatology and Endocrinology zařízení/org. jednotka LF oficiální Dětská klinika Department of Pediatrics zařízení/org. jednotka LF oficiální Hemato-onkologická klinika Department of Hemato-Oncology zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika chorob kožních a pohlavních Department of Dermatology and Venereology zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika pracovního lékařství Department of Occupational Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika psychiatrie Department of Psychiatry zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Department of Exercise Medicine and Cardiovascular Rehabilitation zařízení/org. jednotka LF oficiální Onkologická klinika Department of Oncology zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika nukleární medicíny Department of Nuclear Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Klinika zubního lékařství Institute of Dentistry and Oral Sciences zařízení/org. jednotka LF oficiální Radiologická klinika Department of Radiology zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro práci s laboratorními zvířaty Department of Laboratory Animal Resources zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro výuku infekčního lékařství Department of Infectious Diseases zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností Center for Telemedicine, Simulation and Clinical Skills zařízení/org. jednotka LF oficiální Centrum pro výuku urgentní medicíny Centre for Emergency Medicine zařízení/org. jednotka LF oficiální Maintenance Services Správa budov zařízení/org. jednotka LF oficiální Neurologická klinika Department of Neurology ostatní oficiální Habilitation Procedure (viz pozn.) Termín "habilitation" je srozumitelný jen v evropském kontextu. Viz příklady použití podle Oxford Dictionary: https://en.oxforddictionaries.com/definition/habilitation habilitace Procedure to Grant Associate Professorship studium oficiální práce bakalářská, diplomová (magisterská) a disertační (doktorská); podle SZŘ (angl.) závěrečná práce diploma thesis studium oficiální podle SZŘ (angl.) Státní závěrečná zkouška State Final Examination studium oficiální podle SZŘ (angl.) bakalářská práce Bachelor's diploma thesis studium oficiální podle SZŘ (angl.) Diplomová práce Master's diploma thesis studium oficiální obhajoba závěrečné práce defence of a thesis zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení interního auditu a kontroly Office of Internal Audit and Control zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení veřejných zakázek Public Tender Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Referát bezpečnosti Safety Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Spisová služba Records Service Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Ekonomický odbor Economic Division zařízení/org. jednotka centrální doporučený Zdroj: zpráva EUA Technický odbor Technical Operations Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení řízení a lidských zdrojů Personnel Management Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: hodnotící zpráva EUA Úsek kancléře Head of the Rector's Office Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro vnější vztahy Public Relations Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Správa a údržba budov Building Maintenance Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Konferenční servis Conference Service zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro organizaci a rozvoj Division for Organization and Development zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Právní oddělení Legal Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro studium Division for Studies zařízení/org. jednotka centrální oficiální na Rektorátě UP | Zdroj: zpráva EUA Oddělení pro studium Office for Studies zařízení/org. jednotka centrální oficiální Oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce Continuing Education and Teaching Innovations Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek pro strategii vědy a výzkumu Division for Strategy of Science and Research zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Úsek pro vědu a výzkum Science and Research Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální Zdroj: zpráva EUA Oddělení vědy a výzkumu Science and Research Office ostatní oficiální Děkanát Dean's Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Dean's Office Zdroj: zpráva EUA; neplést s Dean's Office = děkanát Sekretariát děkana Dean's Secretariat zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek pro strategické plánování a kvalitu Strategic Planning and Quality Division pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro studium Vice-Rector for Study pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro vědu a výzkum Vice-Rector for Science and Research pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro zahraničí Vice-Rector for International Relations pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro organizaci a rozvoj Vice-Rector for Organization and Development pracovní pozice/funkce oficiální Prorektor pro strategii vědy a výzkumu Vice-Rector for Strategy of Science and Research pracovní pozice/funkce oficiální Prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Vice-Rector for Strategic Planning and Quality zařízení/org. jednotka centrální oficiální Úsek mezinárodních vztahů International Relations Division zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení rozpočtu a daní Budget and Taxes Office zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení rozvoje a výstavby Building and Development Office akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Ediční komise Editorial Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Etická komise Ethics Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Pedagogická komise Pedagogical Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle hodnotící zprávy EUA Komise pro kvalitu Quality Committee akademický orgán, komise ap. oficiální Podle VŠ zákona Evaluační komise Evaluation Committee ostatní oficiální orgán MŠMT Akreditační komise Accreditation Commission zařízení/org. jednotka centrální doporučený Oddělení strategie a kvality Strategy and Quality Control Office budova/místnost oficiální Meeting Room; Conference Room zasedací místnost Committee Room budova/místnost doporučený Palacký University Ceremonial Hall slavnostní sál Rektorátu UP velká zasedací místnost Rektorátu UP UP Rector's Office Ceremonial Hall zařízení/org. jednotka centrální oficiální úsek kvestora Bursar's Division zařízení/org. jednotka centrální oficiální autoprovoz Motor Pool akademický orgán, komise ap. oficiální podle Statutu UP Rada pro vnitřní hodnocení Internal Assessment Board ostatní oficiální název projektu Radost z pohybu Joy of Movement event oficiální Větrání Fresh Air event oficiální soutěž Podnikavá hlava Enterprising Mind event oficiální Letní škola rozvojové spolupráce Summer School of Development Cooperation event oficiální Letní škola diplomacie Summer School of Diplomacy event doporučený Letní škola matematiky Summer School of Mathematics event oficiální Mezinárodní letní škola k právům uprchlíků International Summer School in Refugee Law and Rights event oficiální Literární soutěž pro studenty Student Literary Contest event oficiální Dny dobrovolnictví Volunteer Days event doporučený Akademický týden Academic Week ostatní oficiální Dětská univerzita Children's University event doporučený Noc venku Sleep Out event oficiální Expedice přes bar Over the Bar(riers) Expedition studium oficiální ambasadorský program Ambassador Programme event oficiální Kariéra jinak Different Career zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav specálněpedagogických studií Institute of Special Education Studies event doporučený Těloolomouc Těloolomouc – Meeting of Czech Physical Education Professionals event oficiální konference Pohyb a zdraví Movement and Health ostatní oficiální Národní akreditační úřad pro vysoké školství National Accreditation Bureau for Higher Education dokument/předpis oficiální Zákon o vysokých školách Higher Education Act ostatní oficiální Zlatá medaile Za zásluhy o rozvoj UP Gold Medal for Merit in the Development of Palacký University ostatní oficiální Stříbrná medaile Za zásluhy a rozvoj UP Silver Medal for Merit in the Development of Palacký University event oficiální vzdělávací kurzy Slyšet jinak Different Hearing zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra filozofie a patrologie Department of Philosophy and Patrology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra biblických věd Department of Biblical Studies zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra systematické teologie Department of Systematic Theology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra církevních dějin a církevního práva Department of Church History and Church Law zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra liturgické teologie Department of Liturgy Theology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra křesťanské výchovy Department of Christian Education zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra pastorální a spirituální teologie Department of Pastoral and Spiritual Theology zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Katedra křesťanské sociální práce Department of Christian Social Work zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Centrum pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty Centre for Patristic, Medieval and Renaissance Texts zařízení/org. jednotka CMTF oficiální IIMEVD IIMEVD Institut interkulturního, mezináboženského a ekumenického výzkumu a dialogu Institute for Intercultural, Interreligious and Ecumenical Research and Dialogue zařízení/org. jednotka CMTF oficiální Institut sociálního zdraví (OUSHI) Olomouc University Social Health Institute (OUSHI) zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra aplikovaných pohybových aktivit Department of Adapted Physical Activities zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra fyzioterapie Department of Physiotherapy zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra přírodních věd v kinantropologii Department of Natural Sciences in Kinanthropology zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra rekreologie Department of Recreation and Leisure Studies zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra společenských věd v kinantropologii Department of Social Sciences in Kinanthropology zařízení/org. jednotka FTK oficiální Katedra sportu Department of Sport zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra teorie práva a právních dějin Department of Theory of Law and Legal History zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra mezinárodního a evropského práva Department of International and European Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra ústavního práva Department of Constitutional Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra trestního práva Department of Criminal Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra správního práva a finančního práva Department of Administrative and Financial Law zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra politologie a společenských věd Department of Political and Social Sciences zařízení/org. jednotka PF oficiální Katedra jazyků Department of Languages zařízení/org. jednotka PF oficiální Centrum pro klinické právní vzdělávání Centre for Clinical Legal Education zařízení/org. jednotka PF oficiální Centrum pro podporu vědy a výzkumu Science and Research Support Centre zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav fyzioterapie Department of Physiotherapy zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav ošetřovatelství Department of Nursing zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav porodní asistence Department of Midwifery zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav radiologických metod Department of Radiological Methods zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav zdravotnického managementu Department of Healthcare Management zařízení/org. jednotka FZV oficiální Ústav pro studium odborných předmětů a praktických dovedností Department of Specialised Subjects and Practical Skills zařízení/org. jednotka FZV oficiální Centrum vědy a výzkumu Science and Research Centre zařízení/org. jednotka FZV oficiální Centrum praktických dovedností Practical Skills Centre zařízení/org. jednotka FZV oficiální Psychologická poradna Psychological Advisory Centre zařízení/org. jednotka centrální oficiální Personálně mzdové oddělení Human Resources and Payroll Office zařízení/org. jednotka centrální oficiální Rector's Office neplést s Rector's Office = rektorát Sekretariát rektora Rector's Secretariat zařízení/org. jednotka centrální oficiální sekretariát kvestora Bursary pracovní pozice/funkce oficiální tajemník katedry Department Coordinator pracovní pozice/funkce doporučený metodik projetku Project Methodology Specialist pracovní pozice/funkce doporučený metodik řízení kvality Quality Management Methodology Specialist pracovní pozice/funkce doporučený referent Oddělení strategie a kvality Strategy and Quality Assessment Officer ostatní oficiální řízení ke jmenování profesorem Procedure to Nominate a Professor dokument/předpis oficiální Výroční zpráva o činnosti UP Annual Report on UP Activities dokument/předpis oficiální Výroční zpráva o hospodaření UP Annual Report on UP Finances dokument/předpis oficiální Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti UP Strategic Plan for UP Teaching, Publishing and Creative Activities ostatní oficiální Centralizované rozvojové programy Centralised Development Programmes ostatní oficiální institucionální akreditace Institutional Accreditation ostatní oficiální zajišťování kvality quality assurance process dokument/předpis oficiální Pravidla systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP Rules for the System of Evaluating Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP dokument/předpis oficiální Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UP Report on the UP Internal Evaluation of Teaching, Publishing, Creative and Related Activities at UP event doporučený Olomoucký Majáles Univerzity Palackého Palacký University Olomouc Student May Festival (Majáles) ostatní oficiální sociální fond Social Fund zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra primární a preprimární pedagogiky Department of Primary and Pre-Primary Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra psychologie a patopsychologie Department of Psychology and Abnormal Psychology zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra antropologie a zdravovědy Department of Anthropology and Health Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra českého jazyka a literatury Department of Czech Language and Literature zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra společenských věd Department of Social Sciences zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra matematiky Department of Mathematics zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra technické a informační výchovy Department of Technical Education and Information Technology zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra biologie Department of Biology zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra hudební výchovy Department of Music Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Katedra výtvarné výchovy Department of Art Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Centrum celoživotního vzdělávání Centre for Lifelong Education zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav pedagogiky a sociálních studií Institute of Education and Social Studies zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav cizích jazyků Institute of Foreign Languages zařízení/org. jednotka PdF oficiální Ústav pro výzkum a vývoj Institute for Research and Development zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra algebry a geometrie Department of Algebra and Geometry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra experimentální fyziky Department of Experimental Physics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra optiky Department of Optics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra biofyziky Department of Biophysics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra analytické chemie Department of Analytical Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra anorganické chemie Department of Inorganic Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra biochemie Department of Biochemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra fyzikální chemie Department of Physical Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra organické chemie Department of Organic Chemistry zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra botaniky Department of Botany zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra buněčné biologie a genetiky Department of Cell Biology and Genetics zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra zoologie a ornitologická laboratoř Department of Zoology and Laboratory of Ornithology zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra geografie Department of Geography zařízení/org. jednotka PřF oficiální Katedra geologie Department of Geology zařízení/org. jednotka PřF oficiální Kabinet cizích jazyků Department of Foreign Languages zařízení/org. jednotka PřF oficiální Kabinet pedagogické přípravy Department of Teacher Training zařízení/org. jednotka PřF oficiální Botanická zahrada Botanical Garden pracovní pozice/funkce oficiální mzdová účetní Payroll Clerk event oficiální mezinárodní úzus Noc vědců Long Night of the Sciences ostatní oficiální Česká kinantropologická společnost Czech Kinanthropology Association zařízení/org. jednotka FF oficiální Oddělení infrastruktury - údržba Infrastructure Office - Maintenance budova/místnost oficiální kuchyňka Kitchenette zařízení/org. jednotka centrální oficiální úsek SKM referát kontroly, referát BOZP a PO OSH Inspection, Management and Fire Safety Division pracovní pozice/funkce doporučený hlavní kontrolor Chief Inspector pracovní pozice/funkce oficiální referent BOZP a PO OSH Management and Fire Safety Officer pracovní pozice/funkce doporučený hlavní energetik Chief Power Engineer zařízení/org. jednotka centrální doporučený referát elektro revizí Electrical Inspections pracovní pozice/funkce doporučený revizní technik Inspecting Technician zařízení/org. jednotka centrální oficiální provozně technický úsek Operational and Technical Section zařízení/org. jednotka centrální doporučený na SKM odddělení interní údržby Internal Maintenance Division budova/místnost oficiální kancelář pracovna Office budova/místnost oficiální sklad Storeroom budova/místnost oficiální šatna Cloakroom budova/místnost oficiální seminární místnost Seminar Room budova/místnost oficiální přednáškový sál Lecture Hall dokument/předpis oficiální Memorandum o spolupráci Memorandum of Understanding on Academic Cooperation zařízení/org. jednotka centrální oficiální Dobrovolnické centrum UP Volunteering Centre studium oficiální podle SZŘ (angl.) povinně-volitelný předmět elective course studium oficiální podle SZŘ (angl.) povinný předmět obligatory subject studium oficiální podle SZŘ (angl.) volitelný předmět optional course budova/místnost doporučený Centrum popularizace vědy Popular Science Centre event doporučený Týden vědy a techniky Science and Technology Week ostatní oficiální Občanská univerzita Civic University budova/místnost doporučený Parkán Town Bailey event oficiální Divadelní Flora Flora Theatre Festival event oficiální Olomoucké barokní slavnosti Olomouc Baroque Festival event doporučený Veletrh nápadů učitelů fyziky Physics Teachers' Inventions Fair event oficiální PAF - Přehlídka animovaných filmů PAF - Festival of Film Animation event oficiální Basketbalový turnaj českých VŠ o pohár rektora UP Czech University Basketball Tournament – UP Rector's Cup event oficiální Pohár rektora UP UP Rector's Cup zařízení/org. jednotka FTK doporučený Centrum kinantropologického výzkumu Centre for Kinanthropology Research akademický orgán, komise ap. doporučený Rada pro komercializaci Commercialisation Board event oficiální Hýčkej svou přírodu! Cherish Your Nature! event oficiální Den otevřených dveří Open Day ostatní doporučený rektorské volno a day off granted by the rector ostatní oficiální akademická obec academic community pracovní pozice/funkce doporučený koordinátor rizik Risk Analyst zařízení/org. jednotka centrální oficiální Institut krále Sedžonga King Sejong Institute akademický orgán, komise ap. oficiální Kolegium děkana Dean's Board budova/místnost oficiální Koleje Generála Svobody Koleje Generála Svobody Generál Svoboda Dormitory budova/místnost oficiální Kolej J. L. Fischera Kolej J. L. Fischera J. L. Fischer Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Šmeralova Kolej Šmeralova Šmeralova Dormitory budova/místnost oficiální Kolej 17. listopadu Kolej 17. listopadu 17. listopadu Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín I Kolej Neředín I Neředín I Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín II Kolej Neředín II Neředín II Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín III Kolej Neředín III Neředín III Dormitory budova/místnost oficiální Kolej Neředín IV Kolej Neředín IV Neředín IV Dormitory event oficiální Assembly of the UP Academic Community Shromáždění akademické obce UP dokument/předpis oficiální Řád přijímacího řízení Admission Procedure Code studium oficiální Poplatky spojené se studiem na UP Study-related Fees at UP studium oficiální podle B3-11/3-SR (angl.) Státní rigorózní zkouška State Comprehensive (Rigorosum) Examination dokument/předpis oficiální podle B1-13/3-HN (angl.) Řád rigorózního řízení UP Code of the Rigorosum Procedure of UP dokument/předpis oficiální Stipendijní řád Scholarship and Bursary Code dokument/předpis oficiální Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Code of Procedures to Grant Associate and Full Professorships dokument/předpis oficiální Volební řád Akademického senátu UP Rules of Election of the Academic Senate of UP dokument/předpis oficiální Jednací řád Akademického senátu UP Rules of Procedure of the Academic Senate of UP dokument/předpis oficiální Vnitřní mzdový předpis UP Pay Policy of UP dokument/předpis oficiální Jednací řád Vědecké rady UP Rules of Procedure of the Scholarly Board of UP dokument/předpis oficiální Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků UP Academic Staff Recruitment Policy of UP dokument/předpis oficiální Řád celoživotního vzdělávání na UP Lifelong Education Code for UP dokument/předpis oficiální Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP Rules for the Use of Computer Networks and the Operation of Software of UP dokument/předpis oficiální Řád normotvorby na UP Policy-making Rules at UP dokument/předpis oficiální Řád přezkumné komise UP Rules for the Appeals Committee of UP akademický orgán, komise ap. oficiální Podle VŠ zákona Přezkumná komise Appeals Committee dokument/předpis oficiální Organizační řád UP Organizational Manual of UP dokument/předpis oficiální Spisový a skartační řád UP Rules for the Filing and Shredding of Documents at UP dokument/předpis oficiální Řád vysokoškolské koleje UP Student Accommodation Rules of UP dokument/předpis oficiální Řád menzy UP University Dining Halls Code of UP dokument/předpis oficiální Řád o nakládání s majetkem UP UP Property Disposition Policy dokument/předpis oficiální Jednací řád rady pro vnitřní hodnocení UP Rules of Procedure of the Internal Assessment Board of UP ostatní oficiální Úřední deska Official Notice Board dokument/předpis oficiální podle B1-17/1-HN (angl.) Nostrifikační řád Recognition Proceedings Code event oficiální Gaudeamus - Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Gaudeamus - European Higher Education and Lifelong Learning Exhibition studium oficiální forma výuky probíhající zpravidla mimo vysokou školu a bez účasti vyučujícího, spočívající v začlenění studenta do běžných pracovních úkolů v podmínkách a prostředí dané profese; podle SZŘ (angl.) praxe Hands-on training studium oficiální forma výuky spočívající v praktické aplikaci získaných teoretických znalostí a praktických dovedností v praxi – především v laboratořích; podle SZŘ (angl.) laboratorní práce Laboratory lesson studium oficiální podle SZŘ (angl.) exkurze Field trip studium oficiální podle SZŘ (angl.) zápis předmětů registration for courses pracovní pozice/funkce oficiální na LF UP studentský zástupce Student Representative pracovní pozice/funkce oficiální interní auditor Internal Auditor studium oficiální program celoživotního vzdělávání Lifelong Learning Programme studium oficiální účastník programu celoživotního vzdělávání participant of a Lifelong Learning Programme ostatní doporučený SKUP Olomouc, z.s. není součástí UP Sportovní klub UP UP Sports Club zařízení/org. jednotka centrální doporučený Školicí středisko CVT UP UP Computer Training Centre zařízení/org. jednotka FF oficiální Katedra anglistiky a amerikanistiky Department of English and American Studies ostatní oficiální Vědecká knihovna Olomouc Olomouc Research Library