Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Univerzita Palackého

Nová výzkumná a vzdělávací centra

BIOMEDREG – Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje

projekt BIOMEDREGMezi primární cíle projektu patřilo zřízení nového Ústavu molekulární a translační medicíny, jehož slavnostní otevření se uskutečnilo 28. listopadu 2012. Ústav se stal technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, jehož cílem je lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Tento výzkum by měl vést k identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, k hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů, preklinického vývoje, v ojedinělých případech dotažení až do fáze časných ověřovacích klinických zkoušek typu proof-of-concept.

Infrastrukturální část projektu soustřeďuje v jednotné platformě jednotlivé „core facilities“ s unikátními technologiemi. Pět „core facilities“ (Bioinformatika a biostatistika, Zvířecí modely, Genomika, Proteomika a Buněčná biologie), budou poskytovat klíčové technické služby pro žadatele, partnery a externí uživatele.

Specifické cíle projektu BIOMEDREG

 • studium mechanismů vzniku a léčby nádorových a infekčních onemoc­nění
 • vytvoření národní platformy pro che­mickou biologii a vývoj léčiv
 • identifikace nových cílů, biomarkerů a diagnostických postupů směřujících k individualizované terapii.

www.umtm.cz

Nahoru

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkumCentrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum je výsledkem spolupráce mezi Univerzitou Palackého a olomouckými pracovišti Výzkumného ústavu rostlinné výroby a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR. Každý zúčastněný subjekt do projektu vložil své nejlepší odborníky, specifické know-how a vybrané špičkové technologie. Centrum umožnilo podstatné rozšíření výzkumných kapacit univerzity i jejích partnerů, koncentraci vědeckého potenciálu na jednom místě a podporuje efektivní přenos výsledků vědy a výzkumu do aplikační sféry, což jsou jedny z hlavních cílů činnosti centra. Mezi další cíle patří ochrana duševního vlastnictví výsledků výzkumu formou licencí a intenzivnější uplatňování nejprogresivnějších biotechnologií v aplikační sféře či posílení konkurenceschopnosti regionálních podniků. Centrum regionu Haná představuje spojení mezi akademickou a podnikatelskou sférou nejen v oblasti zemědělství, ale i farmacie a dalších oborů. Prioritou je orientace na společnosti v České republice, významnými partnery jsou ale i zahraniční a nadnárodní společnosti. Vznik Centra regionu Haná v areálu Přírodovědecké fakulty UP na ulici Šlechtitelů podpořila Evropská unie a státní rozpočet částkou 808 milionů korun.

Projekt posílil mnohaletou tradici v oblasti zemědělství a šlechtitelství v regionu. Vědci využívají technologie a přístroje, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé a i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných center. V červnu 20013 převzali od zhotovitele stavby čtyři nové výzkumné objekty včetně skleníků a dopravní a technické infrastruktury.

Mezi úspěchy centra patří například vylepšování užitných vlastností ječmene pomocí genetické modifikace. Transgenní ječmen se dále využívá k takzvanému molekulárnímu farmaření. Za zmínku stojí i zisk amerického patentu na nově připravenou sloučeninu Incyde odvozenou od rostlinných hormonů, která má zlepšit výnosy zemědělských plodin a o kterou projevil zájem komerční sektor.

Klíčové vědecké aktivity

 • Proteinové biotechnologie: příprava produkčních linií baktérií a kvasinek pro výrobu rekombinantních enzymů a protilátek využitelných například pro kontrolu kvality a čistoty potravin.
 • Chemické biotechnologie: cílený vývoj, syntéza a testování látek odvozených od rostlinných hormonů s významnými biologickými účinky.
 • Rostlinné biotechnologie: zlepšování užitných vlastností rostlin, především prostřednictvím cílené změny hormonální regulace.
 • Nové materiály a metody šlechtění: vývoj metod a materiálů pro molekulární šlechtění nové generace obilovin a pícnin.
 • Fytofarma: biotechnologické postupy pro přípravu farmaceuticky významných látek z rostlin a hub.

www.cr-hana.eu 

Nahoru

RCPTM - Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) je od 1. ledna 2009 samostatnou hospodářskou jednotkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého. Primárním cílem centra je intenzivní prosazování uplatnění výsledků výzkumu a vývoje v praxi. Sídlí v holickém areálu UP. Centrum je provázáno s výzkumnými pracovišti Univerzity Palackého, podporuje vznik nových firem zaměřených na sofistikované technologie a odborníky v aplikovaném fyzikálním, optickém a chemickém výzkumu s orientací na nanotechnologie. Slavnostní otevření nových prostor na ulici Šlechtitelů se uskutečnilo 7. října 2013.

Regionální centrum pokročilých technologií a nanomateriálů

Jedinečný komplex technik materiálového, chemického a optického výzkumu vnikl díky podpoře z Evropského regionálního rozvojového fondu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Celková dotace činila 500 milionů korun. V nové budově působí přibližně stovka vědců z tuzemska i zahraničí, například USA, Izraele, Německa, Itálie, Řecka nebo Singapuru. Některé laboratoře jsou zcela unikátní v evropském i světovém měřítku. Především ke studiu nanomateriálů a jejich aplikací vědci využívají unikátní vysokorozlišovací transmisní elektronový mikroskop.

Pracovníci centra se podílí také na řešení mezinárodních projektů v 7. rámcovém programu EU zaměřených například na aplikace nanotechnologií v čištění podzemních vod nebo projektů směřujících k pochopení podstaty některých vysokoenergetických částic (CERN-ATLAS – výzkum podstaty hmoty na urychlovači LHC, Pierre Auger Observatory – výzkum ultravysokoenergetického kosmického záření).

Vědci z dnes již světově uznávaného pracoviště také navrhli, patentovali a úspěšně poskytli ke komerčnímu využití několik technologií. Zmínit lze například podíl na vývoji velkokapacitní výroby nanoželeza, které se dnes již běžně používá k sanacím podzemních vod kontaminovaných zejména chlorovanými uhlovodíky na desítkách lokalit v ČR i Evropě. Také Mössbauerovy spektrometry vyvinuté v RCPTM nebo celooblohové kamery vyvinuté ve spolupráci RCPTM a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR pracují na desítkách lokalit po celém světě včetně JAR, Švédska, Velké Británie, Německa, Namibie, Mexika nebo USA.

Primární oblasti výzkumu a vývoje:

 • nanotechnologie
 • optické technologie
 • analytické procesy a instrumentace
 • vývoj biologicky aktivních sloučenin

www.rcptm.com 

Nahoru

Dostavba Teoretických ústavů

Dostavba Teoretických ústavů byla slavnostně otevřena 28. listopadu 2012 spolu s Ústavem molekulární a translační medicíny. Oba objekty doplňují architektonicky cennou budovu Teoretických ústavů, která slouží Lékařské fakultě UP od 50. let minulého století.

Stavby se mohly uskutečnit díky téměř dvoumiliardové podpoře z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Jednalo se o dosud největší investici v historii lékařské fakulty.  

V nové budově Teoretických ústavů vzniklo adekvátní laboratorní zázemí pro doktorské studijní programy, jako jsou patologická anatomie a soudní lékařství, lékařská mikrobiologie, imunologie, lékařská biologie, anatomie, histologie a embryologie.

Nový areál slouží studentům všeobecného a zubního lékařství na lékařské fakultě a také ošetřovatelství na fakultě zdravotnických věd. Laboratoře mají více než 3000 metrů čtverečních. V dostavbě jsou čtyři velké posluchárny a dvanáct speciálních učeben.

Projekt Dostavby Teoretických ústavů je úzce svázán, a to nejen technologicky, s projektem BIOMEDREG. Od obou projektů vedení univerzity očekává, že spustí lavinu rozvoje lékařských věd v Olomouci v oblasti základního a hlavně aplikovaného výzkumu. 

Cíle projektu:

 • vybudování výzkumné a výukové infrastruktury pro biomedicínské aplikace;

 • vybudování laboratoří pro rozvoj doktorských studijních programů Lékařské fakulty UP s důrazem na využití molekulárně-biologických metod a geneticky modifikovaných organismů;

 • významné kvalitativní zlepšení podmínek pro rozvoj doktorských studijních programů na Lékařské fakultě UP pro lepší uplatnitelnost absolventů ve vědecko-výzkumných kapacitách (projekt je synergický s projektem BIOMEDREG, pro který je důležité mít zázemí pro tvorbu lidských zdrojů);

 • vybudování 4 200 m² nových ploch pro výzkum, vytvoření specializovaných výzkumných laboratoří, včetně technologického zabezpečení úrovně III pro práci s GMO;

 • vybudování specializovaných poslucháren a seminárních místností pro výuku pregraduálních a postgraduálních studentů.

Celkové náklady projektu:

997 830 054 Kč (38 378 079 €), dotace činí 678 665 545 Kč (26 102 520 €).

www.dostavba.upol.cz

Nahoru

Výzkumně vzdělávací centrum Pedagogické fakulty UP

Vizualizace

22. ledna 2014 bylo slavnostně otevřeno Vědeckovýzkumně vzdělávací centrum Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Stavba ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí zaujímá plochu 5304 metrů čtverečních. Projekt získal dotaci bezmála 299,8 milionu korun, přičemž příspěvek Evropské unie činí 254,8 milionu a příspěvek státního rozpočtu téměř 45 milionů korun.

Nová budova naplní dlouhodobé očekávání fakulty na nové, moderní a po všech stránkách kvalitní prostory určené nejen pro výuku ale také výzkum, který se na Pedagogické fakultě dlouhodobě realizuje. Cílem projektu je další rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu.

Moderní technologie budou sloužit k výzkumné práci pracovníkům fakulty, ale i studentů zejména doktorských studijních programů. V budově je například laboratoř tyflopedie, v níž se studenti budou připravovat na svoji budoucí práci se zrakově postiženými klienty. Nechybějí v ní skenery pro Braillovo písmo, počítače s odečítači obrazovky či zvětšovací softwary. Díky projektu vznikla i v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř se špičkovým vybavením včetně artikulografu pro sledování výslovnosti, laboratoř didaktiky lego či laboratoř informačních technologií. Kompenzační pomůcky a speciálně upravené počítače najdou studenti v nové laboratoři somatopedie, která poslouží i vysokoškolákům s omezenou hybností. V dalších specializovaných laboratořích budou studenti pronikat do tajů elektrotechniky a elektroniky.

Součástí dostavby je moderní aula s 275 místy vybavená dataprojektory i tlumočnickým systémem doplněným o technické zařízení pro sluchově postižené osoby a systémem pro simultánní tlumočení do čtyř jazyků. 

Realizace v historii pedagogické fakulty výjimečného a v rámci obdobných projektů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace jedinečného projektu přispěje významnou měrou k rozvoji vzdělanosti v regionu Střední Morava. Má ovšem také dopad nadregionální: zkvalitnění a další rozvoj vědecko-výzkumného potenciálu studentů doktorských studijních programů, zkvalitnění vzdělávání mladých vědecko-výzkumných pracovníků v oblasti speciální pedagogiky, pedagogiky a oborových didaktik.

www.dostavbapdf.upol.cz 

Nahoru

CenBiol - Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice

Univerzita Palackého v Olomouci zahájila 1. března 2013 realizaci projektu CenBiol - Centrum biologických oborů PřF UP Olomouc-Holice (CZ.1.05/4.1.00/11.0245), který umožní celkovou rekonstrukci a modernizaci budovy Přírodovědecké fakulty v holickém areálu.

Plánovaná rekonstrukce objektu zkvalitní zázemí pro výuku studentů biologických a dalších oborů na PřF UP odpovídající moderním trendům. V rámci projektu budou rekonstruovány laboratoře a pracovny, herbárium, zvířetník a skleníky. Projekt za téměř 95 milionů korun je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) – PO4 - Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, oblasti podpory 4.1.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo podepsáno 18. března 2013.

Celková výše dotace (způsobilé výdaje projektu) činí 94 714 948 Kč. Dotace je hrazena z 85 % (80 507 705,80 Kč) z prostředků EU a z 15 % (14 207 242,20 Kč) z prostředků státního rozpočtu ČR. Realizace projektu bude ukončena 30.6. 2015.

Projektu zapadá do komplexně pojaté a z velké části již realizované obnovy holického areálu, ve kterém již došlo z prostředků UP a OP VaVpI k výstavbě nových budov a rekonstrukci některých stávajících. Projekt CenBiol tak bude logickým vyústěním a završením snah UP o komplexní řešení a zabezpečení výuky a výzkumu v holickém areálu, který univerzita získala v roce 1993 od zaniklého Výzkumného ústavu zelinářského.

www projektu

Nahoru

Stránka aktualizována: 07. 04. 2014, Daniel Agnew