Volby rektora

Usnesení AS UP o vyhlášení voleb

Usnesení o vyhlášení řízení o návrhu na jmenování rektorem Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 2018–2022

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) na svém zasedání dne 7. června 2017 zahajuje v souladu s článkem 24 odst. 1 Jednacího řádu AS UP řízení o návrhu na jmenování rektorem UP pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.

Volební komise

Pro účely řízení o návrhu na jmenování rektorem UP zvolil AS UP ze svých členů komisi ve složení:

 • PaedDr. Zbyněk Janečka, Ph.D. (FTK UP) – předseda
 • prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. (LF UP)
 • Martin Pumprla (LF UP)

Harmonogram voleb

 1. Předkládání písemných návrhů kandidátů na funkci rektora UP členem akademické obce UP senátu prostřednictvím Kanceláře AS UP v termínu do 8. září 2017 do 15:00 hodin.
 2.  AS UP postoupí všechny písemné a ve stanoveném termínu obdržené návrhy kandidátů zvolené zvláštní komisi AS UP v termínu do 11. září 2017.
 3. Komise ověří, zda návrh splňuje předepsané formální náležitosti a zda navržený kandidát na funkci rektora splňuje náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, a to do 20. září 2017 do 12:00 hodin.
 4. Komise sestaví abecední seznam kandidátů na funkci rektora UP a zveřejní seznam na Úřední desce UP v termínu do 21. září 2017.
 5.  Termín pro zveřejnění tezí volebních programů kandidátů na webových stránkách AS UP – 29. září 2017.
 6.  Veřejná prezentace kandidátů na funkci rektora UP a diskuze členů akademické obce UP s kandidáty se uskuteční dne 11. října 2017 ve 13:00 hodin v AULE Pedagogické fakulty UP.
 7. Prezentace kandidátů na funkci rektora UP před AS UP a první, případně druhé a třetí kolo voleb kandidáta na rektora UP dne 17. října 2017.
 8. Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci rektora UP včetně podkladů pro jmenování rektora postoupí předseda AS UP ministru školství v termínu do 31. října 2017.
 9. Pokud se AS UP ani ve třetím kole neusnese, kterého kandidáta navrhne ministrovi ke jmenování rektorem UP, bude vyhlášeno opakované řízení o návrhu na jmenování rektorem.

Podmínky voleb

Všeobecné informace o podmínkách voleb kandidáta na funkci rektora Univerzity Palackého v Olomouci pro funkční období 2018–2022

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „AS UP“) vyhlašuje podle § 9 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), řízení o návrhu na jmenování rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) pro funkční období od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2022.

1. Podmínky a postup při volbě kandidáta na rektora UP

Podmínky a postup řízení o návrhu na jmenování rektorem UP upravuje Jednací řád AS UP (dále jen „řád) v čl. 24. Právo podat návrh na kandidáta na funkci rektora UP má každý člen akademické obce UP.
Návrh musí být podán AS UP písemně prostřednictvím Kanceláře AS UP ve stanoveném termínu, který je uveden v časovém harmonogramu voleb, který schválil AS UP.

Adresa:
Univerzita Palackého v Olomouci
Rektorát – Kancelář AS UP
(Návrh kandidáta na jmenování rektorem UP)
Křížkovského 8
779 00 Olomouc

Návrh musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul(y) a rok narození navrhovaného,
 • pracoviště/současnou profesi navrhovaného,
 • vyjádření navrhovaného o hrozícím či nehrozícím střetu zájmů dle čl. 7 Statutu UP,
 • podpis navrhovaného stvrzující jeho souhlas s kandidaturou; podpis může být nahrazen jiným nezpochybnitelným vyjádřením souhlasu,
 • jméno, příjmení, datum podpisu a podpis navrhovatele.

Vzor návrhu kandidáta na funkci rektora tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Komise, kterou zvolil senát, ověří, zda příslušný kandidát splňuje zákonné náležitosti.

2. Náležitosti kandidátů na rektora UP

Podle požadavku odboru Legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky musí návrh na jmenování obsahovat:
a) životopis kandidáta se základními údaji (doporučený vzor v Kanceláři AS UP),
b) osvědčení podle § 9 odst.1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (ověřená kopie),
c) čestné prohlášení podepsané kandidátem podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (vzor k dispozici v Kanceláři AS UP).

Seznam kandidátů na funkci rektora UP

1. prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.