Univerzita zjišťovala zpětnou vazbu od svých partnerů

středa 5. červen 2019, 14:20 – Text: Andrea Sojková

Začátkem letošního roku proběhlo dotazníkové šetření mezi subjekty, s nimiž univerzita spolupracuje. Cílem prvního takového šetření bylo zjistit, jak zástupci těchto subjektů vnímají nastavenou úroveň spolupráce s univerzitou. Dotazník byl zaměřen na oblast komunikace a partnerskou etiku vedení univerzity.

V průzkumu bylo osloveno přes 250 osob spolupracujících s univerzitou, nebo zastupujících instituce s univerzitou spolupracující. Nejčastěji se jednalo o osoby z firemního sektoru, dále ze školských zařízení, veřejných institucí a nestátních neziskových organizací. I přes veškerou snahu o zvýšení návratnosti dotazníků se podařilo získat pouze 29 odpovědí.

V rámci dotazníkového šetření respondenti vyjadřovali míru svého souhlasu s osmi výroky v obou skupinách, na které byl dotazník zaměřen – komunikace vedení UP a partnerská etika vedení UP. Obecně respondenti hodnotili lépe skupinu otázek zaměřujících se na oblast komunikace.

V souvislosti s komunikací oslovení respondenti vnímají, že vedení UP dostatečně prezentuje svou činnost v regionu a vyvíjí snahu popularizovat svou činnost směrem k potenciálním partnerům. Naopak dle respondentů má vedení UP ještě rezervy v pravidelném informování partnerů o své činnosti a snaze včlenit své partnery jak do tvůrčí spolupráce, tak do vzdělávacích činností. Zároveň dle odpovědí nevím/nemám osobní zkušenost lze usuzovat na rezervy vedení UP i v informování partnerů o změnách v podmínkách spolupráce a o činnosti vedení UP.

V souvislosti s partnerskou etikou dotázaní uvedli, že vedení UP dostatečně plní své závazky vyplývající z partnerských smluv, je v zásadě vždy připraveno na partnerská jednání a své partnery respektuje. Rezervy má dle  dotázaných vedení UP ještě v pravidelné informovanosti o činnosti svých partnerů, v zahrnování svých partnerů do plánů realizace úkolů a ve zlepšování podmínek pro partnerskou spolupráci. Zároveň dle odpovědí nevím/nemám osobní zkušenost lze usuzovat na rezervy vedení UP i v akcentování partnerské spolupráce.

Výsledky šetření jsou shrnuty na webových stránkách oddělení strategie a kvality, kde je k dispozici i podrobná zpráva z tohoto šetření.

Zpět