Přední odborníci lékařské fakulty jsou členy Vědecké rady ministerstva zdravotnictví

Ilustrační foto: Archiv Žurnálu UP
pondělí 12. březen 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM) Marián Hajdúch a emeritní přednosta Dětské kliniky LF a FNOL Vladimír Mihál byli jmenováni do nové Vědecké rady ministra zdravotnictví. Podílet se budou na řešení odborných problémů v oblasti pediatrie a biomedicíny. 

Pětadvacet předních zástupců odborné veřejnosti z oblasti zdravotních služeb, vědy, výzkumu a vzdělávání jmenoval do Vědecké rady ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jako reprezentanty současného stavu vědeckého poznání v klíčových oborech české medicíny. 

„Je mou snahou, aby členská základna Vědecké rady byla svým složením opravdu reprezentativní a obsáhla všechny základní odbornosti. Přál bych si, aby mi byla poradní oporou v odborně náročných tématech, jakými jsou například věda a výzkum či otázky vzdělávání,“ uvedl při prvním zasedání Vědecké rady ministr. Předsedou byl jmenován přednosta 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Štěpán Svačina.

Ředitel ÚMTM Marián Hajdúch bude jako člen rady usilovat o zvýšení povědomí o zdravotnickém výzkumu, o jeho smysluplný přenos do klinické praxe i o jeho pevnější legislativní ukotvení v připravované novele zákona o podpoře výzkumu. „Budu hájit stejné hodnoty jako doposud, to jest medicínu založenou na důkazech, spravedlivý a motivační způsob rozdělování finančních prostředků na výzkum, podporu mladých lékařů s vědeckými ambicemi, integraci české vědy do evropského výzkumného prostoru a dlouhodobou podporu klíčových medicínských infrastruktur,“ uvedl Marián Hajdúch. „Za důležité také považuji nastavení a implementaci prostředků elektronického zdravotnictví do praxe a podporu udržitelnosti zdravotních registrů. Mým velkým přáním v budoucnosti by byl vznik kombinovaného studijního programu MUDr./PhD. na našich lékařských fakultách, jak je to celkem obvyklé v zahraničí. Kombinovaný program by umožnil mimořádně nadaným studentům současně absolvovat obě doposud oddělená studia, samozřejmě v kratší době,“ doplnil Marián Hajdúch.

Uznávaný pediatr a hematoonkolog Vladimír Mihál se chce věnovat podpoře koncepce postavení univerzitních center, resp. univerzitních nemocnic jako přirozených koordinátorů odborné a vědecké činnosti i pregraduálního a postgraduálního vzdělávání. „Jako lékař a vysokoškolský učitel, který je začleněný i do postgraduálního vzdělávání, bych také rád upozornil na nutnost koncepce celoživotního vzdělávání lékařů s důrazem na podporu a rozvoj kritického myšlení, kreativitu, komunikačních schopností a informační gramotnosti,“ uvedl Vladimír Mihál. V diskuzi o metodě financování výzkumu bude klást důraz na externí evaluaci předkládaných projektů s cílem zmírnit potenciální konflikt zájmů domácích hodnotitelů. „Grantová agentura by z dlouhodobého hlediska dnes již měla mít k dispozici i data, týkající se finanční efektivity dosavadní vědeckovýzkumné činnosti předkladatelů,“ doplnil.

Jmenovací dekrety převzali členové Vědecké rady na svém prvním společném zasedání na začátku února. K prvním projednávaným tématům patřila problematika screeningových programů v České republice, jejich fungování a účinnost. K řešení odborných problémů v oblasti poskytování zdravotních služeb, vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti a dalších otázek koncepční povahy by se Vědecká rada měla scházet zhruba jednou za tři měsíce. 

Více informací o Vědecké radě MZ včetně seznamu jejích členů najdete ZDE.