Odvolání zákazu vysílání studentů a absolventů na zahraniční praktické stáže

Ilustrační foto: Frank Vessian, Unsplash.com
Pátek 5. červen 2020, 10:01 – Text: -sb-

S ohledem na aktuální vývoj situace týkající se šíření nemoci COVID-19 a v souvislosti s uvolňováním krizových opatření Vládou České republiky odvolává rektor Jaroslav Miller zákaz vysílání studentů a absolventů UP na zahraniční praktické stáže, a to s platností od 1. 6. 2020.

Realizaci praktické stáže je třeba nicméně řádně zvážit. Ministerstvo zahraničních věcí ČR vycestovat do zahraničí doporučuje jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, v níž se má praktická stáž uskutečnit.

Zahraniční oddělení UP na základě informací a doporučení Krizového štábu UP doporučuje:

  • Pro již započaté praktické stáže: ukončit stáž v přijímající organizaci primárně distanční formou a zpět do zahraničí vycestovat jen ve zcela nezbytných případech, tj. pokud je to zásadní podmínka pro úspěšné ukončení stáže a je nutná fyzická přítomnost v přijímající organizaci.
  • Pro nové mobility zahájené po 1. 6. 2020: do zahraničí lze vycestovat pouze v případech, kdy je to umožněno jak ze strany České republiky, tak ze strany země, v níž se má praktická stážuskutečnit. Studentům a absolventům, kteří stáž plánují či realizují, se doporučuje pravidelně komunikovat s vysílající i přijímající organizací a zajistit tak soulad veškerých aktivit s pravidly platnými pro ČR a hostitelskou, popř. tranzitní zemi. Student/absolvent přijímá takové rozhodnutí na vlastní riziko a odpovědnost. Pro nové mobility je nutné doložit Mgr. Marii Rakové (marie.rakova@upol.cz) potvrzení o prezenční formě jejich realizace v přijímající organizaci. U mobilit začínajících po 1. 6. 2020 a konaných online je jejich financování v režimu zero grant, tj. bez stipendia.

Další doporučení:

  • V případě vycestování do zahraničí se registrovat v aplikaci DROZD (Dobrovolná registraceobčanů České republiky při cestách do zahraničí.
  • Sledovat informace a řídit se doporučeními Ministerstva zahraničních věcí ČR (mj. https://bit.ly/2MyOc6F), příslušného českého zastupitelského úřadu, místních autorit a přijímající organizace.
  • Zvážit aktuální individuální situaci a její rizika (zdravotní, akademická, cestovní) včetně eliminace počtu tranzitních zemí při cestě do/ze země, v níž se má praktická stáž uskutečnit.
  • Při pořizování letenky/jízdenky a ubytování eliminovat ztráty spojené s případným posunem realizace praktické stáže, jejím krácením apod. z důvodu vyšší moci (např. zřízením pojištění storna letenky/jízdenky a ubytování, zakoupením flexibilní či pouze jednosměrné letenky/jízdenky, sjednáním ubytovací smlouvy, která nevyžaduje platbu za ubytování na několik měsíců/celý pobyt/u předem apod.) a mít tyto náklady řádně doložené (kopií letenky/jízdenky, nájemní smlouvy/faktury, dokladem o platbě).
  • Pečlivě dodržovat aktuálně platná hygienická pravidla, např. mytí rukou, omezení kontaktu s nemocnými lidmi, vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, sledování vlastního zdravotního stavu, používání osobních ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků apod. Konkrétní opatření jsou uvedena na webové stránce Ministerstva zdravotnictví ČR či WHO.

V případě návratu do ČR:

  • Po dobu 14 dní nenavštěvujte výuku či společné prostory univerzity (menzy, knihovny, koleje).
  • Pečlivě sledujte svůj zdravotní stav a v případě příznaků začínajícího respiračního onemocnění (horečka nad 38 °C, kašel, dýchací obtíže) zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami, kontaktujte telefonicky svého lékaře či zřízené linky a postupujte dle jejich pokynů.
  • V případě nejistoty, dotazů či rozhodnutí k návratu informovat Mgr. Marii Rakovou (marie.rakova@upol.cz).

UPOZORNĚNÍ pro studenty FF UP: o povolení výjezdu na praktickou stáž je třeba individuálně požádat vedení FF UP, resp. Mgr. Pavlínu Flajšarovou, Ph.D., proděkanku pro zahraniční záležitosti, pavlina.flajsarova@upol.cz (platí pro výjezdy, které začnou před 1. 9. 2020).

Zpět