Mobilita: Spintronické materiály na bázi grafenu PřF UP (č. 5)

středa 25. duben 2018, 13:15

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků

v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Podpora mobility na UP

Podporovaná aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR - PřF

Mobilita č. 5

Přijímající pracoviště: RCPTM, PřF UPOL

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 19 měsíců

Termín: 09/2018 - 03/2020

Popis mobility:

Grafen představuje jeden z nejprogresivnějších materiálů současnosti se širokým portfoliem aplikací.

Největší budoucnost grafenu se předpovídá ve spintronice, tj. speciálním odvětví elektroniky zabývající se návrhem a konstrukcí nových elektronických součástek s lepšími vlastnostmi v porovnání s vlastnostmi křemíkových jednotek. Grafen vykazuje unikátní elektrické vlastnosti, avšak chybí mu magnetická odezva. Magnetické vlastnosti lze do grafenu vtisknout různými strategiemi, jejichž společným základem je zavedení defektů do mřížky grafenu. Povaha a koncentrace defektů umožňuje příhodně ladit elektrické a magnetické vlastnosti grafenu směrem k materiálu, který by se mohl stát slibným a konkurenceschopným v oblasti spintroniky. Regionální centrum pokročilých materiálů a technologií již udělalo dílčí pokrok syntézou a charakterizací nových materiálů na bázi grafenu s příhodnými magnetickými vlastnostmi. Nicméně se ukazuje potřeba navázat spolupráci či ji dále rozvíjet s dalšími předními partnery v této oblasti za účelem transferu znalostí a pochopení rolí jednotlivých parametrů k vývoji nových spintronických materiálů. Mobilita tudíž zahrnuje výměnu předních odborníků či mladých excelentních výzkumníků aktivních v oblasti grafenu a jeho derivátů a jejich pobyt v RCPTM, což umožní optimalizaci vývoje spintronických materiálů na bázi grafenu a hledání nových cest k jejich implementaci v reálných zařízeních.

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6 měsíců mobility.

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Podpůrný nástroj je určen k zajištění kontaktu výzkumného pracovníka s jeho rodinnými příslušníky. Za rodinného příslušníka je považován manžel/manželka či osoba s ekvivalentním

vztahem právně definovaným v zemi, kde byl formalizován, či vlastní nezaopatřené dítě, nebo nezaopatřené dítě svěřené do péče.

Nabízený plat: od 62 953 Kč

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

- je post-dokem dle definice, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby[1] (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) od data podání projektové žádosti a

- v průběhu posledních 3 let (2015-2017) minimálně celé 2 roky (k datu podání projektové žádosti) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl Ph.D. studentem v zahraničí a

- prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu "article", "book chapters", "letter" a "review") - v posledních 3 letech (2015-2017) minimálně 2 publikační výstupy (k datu předložení projektové žádosti).

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

Způsob hodnocení:

II. fáze

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 40

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) či vysílající (u aktivity 3 a 4) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 4:

Potřebnost výzkumu vzhledem k oboru (vědní disciplíně)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Kritérium 5:

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde působí (u aktivity 1, 3 a 4)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 100. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3, 4 a 5 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

Požadované dokumenty:

Profesní životopis

Diplom, popř. nostrifikaci

Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR

Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech

Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech

Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště

Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil

Harmonogram mobility odsouhlasený vysílajícím i přijímajícím pracovištěm

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 1. 6. 2018.


[1] Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.