Mobilita: Obecná lingvistika, FF UP

čtvrtek 8. únor 2018, 10:25 – Text: DA

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP

Podporovaná aktivita č. 1:  Mobilita Obecná lingvistika, FF UP

Mobilita č. 15

Přijímající pracoviště: Katedra obecné lingvistiky, Filozofická fakulta UP

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 24 měsíců

Termín: červen 2018 – květen 2020

Popis mobility:

Mobilita se bude týkat příjezdu zahraničního odborníka na Katedru obecné lingvistiky FF v Olomouci za účelem ročné praxe na pozici post-dok. Pozice post-dok na Katedře obecné lingvistiky FF UP v Olomouci spadá pod Podporovanou mobilitu 1, „Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR“.  Katedra obecné lingvistiky FF UP potřebuje zintenzivnit svoji reputaci v zahraničí, zviditelnit se na mezinárodních špičkových pracovištích. Pozice zahraničního post-doka je vhodným řešením pro vylepšení mezinárodního renomé, katedra bude shánět zahraničního odborníka, který má již bohatou akademickou zkušenost a kontakty na více zahraničních institucích. Náplň práce na pozici post-doka bude obsahovat především zapojení do výzkumu na katedře (v oblasti biosémiotiky, kvantitativní lingvistiky a zpracování digitálních dat), publikování odborných článků, organizace mezinárodní konference a pravidelných workshopů pro studenty. Tyto aktivity na jedné straně přispějí k chodu katedry a na straně druhé podpoří spolupráci se zahraničním odborníkem a podpoří navazování nových kontaktů s odborníky z celého světa. Proto budeme shánět odborníka s bohatou mezinárodní zkušeností a zároveň odborníka s dostatečnými organizačními schopnostmi, které budou využity při příležitosti organizace mezinárodní konference.  Mobilita post-dok bude proto nejen přínosná z hlediska krátkodobého, ale i z hlediska dlouhodobé internacionalizace výzkumu, udržitelnosti a zvyšování konkurenceschopnosti Univerzity Palackého (RIS3).

Mobilita spadá pod klíčovou doménu RIS3 Digitální obsah, jelikož plánujeme zahraničního odborníka zahrnout do výzkumu v oblasti zpracování digitálních dat z genetických bank a jejich textovou analýzu.

Mobilita je plánovaná na jeden rok, v rámci kterého se zahraniční odborník seznámí s metodami a výzkumem na FF UP, přednese návrhy na spolupráci, bude zapojen do výuky a bude publikovat ve špičkových časopisech (aspoň dva články). Zahraniční odborník bude jezdit na mezinárodní konference, kde bude prezentovat výsledky společného výzkumu. K závěru své mobility bude zahraniční odborník participovat na organizaci mezinárodní konference.

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6 měsíců mobility. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 62 953 Kč

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

-  je post-dokem dle definice, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby[1] (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) od data podání projektové žádosti a

-  v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu podání projektové žádosti) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a

-  prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k datu předložení projektové žádosti).

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

Způsob hodnocení:

II. fáze

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 40

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) či vysílající (u aktivity 3 a 4) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 4:

Potřebnost výzkumu vzhledem k oboru (vědní disciplíně)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Kritérium 5:

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde působí (u aktivity 1, 3 a 4)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 100. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3, 4 a 5 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

Požadované dokumenty:

  • Profesní životopis
  • Diplom, popř. nostrifikaci
  • Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR
  • Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech
  • Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech
  • Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště
  • Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru 
  • Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil
  • Harmonogram mobility odsouhlasený přijímajícím pracovištěm

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději 9. 4. 2018.


[1] Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.