Mobilita: Ekologie PřF UP (č. 4)

pátek 23. únor 2018, 16:41

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků

v prioritní ose 2 OP VVV

Název projektu: Podpora mobility na UP

Podporovaná aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR - PřF

Mobilita č. 4

Přijímající pracoviště: Katedra ekologie a životního prostředí, PřF

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 20 měsíců

Termín: 04/2018 - 11/2019

Popis mobility:

Katedra ekologie a životního prostředí má zájem o 20 měsíční pracovní pobyt post-dok pracovníka ze zahraničí. Na pracovišti existuje výzkumný tým (vede Mgr. J. Mládek, Ph.D. - webové stránky http://grasslandecology.euweb.cz), který dlouhodobě řeší vliv hospodaření v druhově bohatých travních porostech na biodiverzitu i ekosystémové služby. Vedoucí týmu také od roku 2015 koordinuje velký projekt Technologické agentury České republiky pro podporu opylovačů v zemědělské krajině (více na webu projektu http://www.motylidalnice.cz). V současné době tým pracuje na ověřené technologii produkce osiva poloparazitických rostlin (rod kokrhel, Rhinanthus spp.), která je již průmyslově rozpracována. Tým připravuje aplikaci této technologie na desítkách hektarů travních porostů, protože pilotním výzkumem bylo zjištěno, že působením této rostliny dochází k výraznému potlačování expanzivních trav a podpoře žádoucích nektarodárných bylin. Výsledky pilotní studie byly publikovány v prestižním ekologickém časopise (Těšitel et al. 2017, Journal of Applied Ecology, 54, 1487-1495; v kategorii Ecology Q1, impact factor 5.3). V rámci projektu Technologické agentury jsou pomocí poloparazitických rostlin transformovány i travnaté svahy podél pozemních komunikací (zejména dálnic), které mohou poskytovat často poslední útočiště pro opylovače (čmeláky, včely, motýly aj.) v dnešní krajině.

Návaznost na RIS3: Dle RIS3 jde o generickou znalostní doménu: Pokročilé výrobní technologie; a klíčové odvětví aplikací: Zajištění zdravého a kvalitního životního prostředí a efektivní využívání přírodních zdrojů.

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6 měsíců mobility.

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: od 62 953 Kč

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

- je post-dokem dle definice, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby[1] (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) od data podání projektové žádosti a

- v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu podání projektové žádosti) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl Ph.D. studentem v zahraničí a

- prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu "article", "book chapters", "letter" a "review") - v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k datu předložení projektové žádosti).

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

Způsob hodnocení:

II. fáze

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 40

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) či vysílající (u aktivity 3 a 4) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 4:

Potřebnost výzkumu vzhledem k oboru (vědní disciplíně)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Kritérium 5:

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde působí (u aktivity 1, 3 a 4)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 100. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3, 4 a 5 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

Požadované dokumenty:

Profesní životopis

Diplom, popř. nostrifikaci

Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR

Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech

Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech

Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště

Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil

Harmonogram mobility odsouhlasený vysílajícím i přijímajícím pracovištěm

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu Ivana.saitzova@upol.cz nejpozději do 30. 3. 2018.


[1] Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.