Zasedání Akademického senátu PřF UP

11. říjen 2017, 15:00 – 18:00

Ŕádné jednání

Návrh programu:
1. Zahájení, kontrola usnesení z minulých jednání
2. Informace z AS UP
3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana
4. Průběžná zpráva o hospodaření PřF UP k 31.8.2017
5. Vyjádření AS k záměrům studijních programů
6. Volby zástupců PřF do Rady VŠ
7. Studentská rubrika
8. Návrh změn jednacího řádu AS
9. Diskuse nad změnou volebního řádu AS PřF
10. Různé

Pořádá

Akademický senát PřF UP

Místo

Pevnost poznání

Přílohy