Výběrové řízení na obsazení funkcí přednostů

pondělí 8. říjen 2018, 15:58 – Text: -tk-

VYHLÁŠKA

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí:

 • přednosty/přednostky Centra pro výuku infekčního lékařství
 • přednosty/přednostky Ústavu veřejného zdravotnictví

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v příslušném oboru,
 • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent, 
 • minimálně 10 let odborné praxe,
 • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (osvědčení a čestné prohlášení),
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost, 
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • písemný návrh koncepce řízení pracoviště.

Přihlášky zasílejte do 5. listopadu 2018 na Děkanát LF UP v Olomouci, personální referát, Hněvotínská 3, 779 00 Olomouc. 

V Olomouci dne 4. října 2018

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
děkan LF UP v Olomouci