Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého povede znovu Jaroslav Vomáčka

pátek 27. leden 2017, 8:30 – Text: OK

Olomouc (26. 1. 2017) – V čele Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého (FZV) bude stát i v dalších čtyřech letech stávající děkan Jaroslav Vomáčka. O jeho znovuzvolení dnes rozhodli členové fakultního akademického senátu hned v prvním kole volby. O post děkana se Jaroslav Vomáčka ucházel jako jediný kandidát.

Ke svému potvrzení v děkanské funkci potřeboval Jaroslav Vomáčka nadpoloviční počet hlasů jedenáctičlenného Akademického senátu FZV UP.  V tajné volbě pro něj zvedlo ruku devět z deseti přítomných senátorů, jeden se hlasování zdržel.

„Rád bych poděkoval všem, kteří mi důvěřují, i tomu, kdo si nebyl jistý, zda mne má zvolit. Doufám, že i jeho přesvědčím, že nakonec byla volba správná. V této chvíli chci říci, že všechno, co jsem slíbil, možná nesplním, ale udělám maximum pro to, aby se tak stalo. A doufám, že na konci této štafety za čtyři roky to splněno přece jen bude,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení Jaroslav Vomáčka.

Ve svém druhém funkčním období se chce staronový děkan zaměřit na další rozvoj a stabilizaci fakulty ve všech oblastech jejího působení. V příštích čtyřech letech by měla fakulta pod jeho vedením rozšířit nabídku nových studijních oborů v českém, případně i anglickém jazyce, posílit studentské zahraniční mobility a rozvíjet odbornou kvalifikaci akademických pracovníků. Intenzivní pozornost chce věnovat také vědecké, vývojové a výzkumné činnosti a usilovat o její užší propojenost s ekonomickou a společenskou praxí. Součástí toho by měla být i výchova a získávání nových vědců rozvíjením doktorských studijních programů i prohlubování mezinárodní spolupráce.

Jedním z důležitých kroků v příštích letech bude také příprava projektu a realizace výstavby nového sídla fakulty. „Vybudování nové moderní budovy FZV je klíčové pro materiálně-technické sjednocování fakulty i pro rozvoj a rozšíření struktury studijních oborů a programů. Několik oborů je již připraveno k akreditaci a pro jejich rozvoj a současně rozvoj Centra vědy a výuky a Centra praktických dovedností je nezbytně nutná dostatečná prostorová kapacita,“ vysvětlil Jaroslav Vomáčka.

Nejmladší fakulta Univerzity Palackého za svou krátkou historii podle něj prokázala svoji životaschopnost a účelnost. „Vize moderní fakulty zdravotnických věd 21. století celostátního až evropského významu je v příštím období stále reálnější a mnohem bližší než před čtyřmi lety,“ zdůraznil Jaroslav Vomáčka.

Nového děkana na období 2017–2021 jmenuje na návrh Akademického senátu FZV do funkce rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Fakulta zdravotnických věd vznikla v roce 2008 vyčleněním zdravotnických nelékařských oborů Lékařské fakulty UP. V prvních čtyřech letech stála v jejím čele Jana Marečková, po minulých volbách ji ve funkci vystřídal současný děkan Jaroslav Vomáčka.

 

Profil nového děkana

Jaroslav Vomáčka (1956) vedl FZV UP už v předchozím funkčním období, děkanem byl zvolen poprvé v roce 2013. Je docentem a pedagogem Ústavu radiologických metod FZV, v jehož čele stál v předchozích letech, a působí také jako lékař Radiologické kliniky LF UP a FNOL. Za sebou má i čtyřletou manažerskou zkušenost ve funkci ředitele FNOL, kterou vedl v letech 2003–2007.

Je autorem více než 40 vědeckých prací doma i v zahraničí, z toho čtyř odborných monografií a učebních textů a 140 odborných přednášek v ČR i na mezinárodních fórech. Ve své vědecko-výzkumné práci se zaměřuje na ultrasonografickou diagnostiku, diagnostiku onemocnění prsu, hlavy a krku, na problematiku lymfatických uzlin a uroradiologii. V rámci pedagogické činnosti se věnuje také oblasti managementu a strategickému řízení. Působí také jako školitel postgraduálních studentů, vedoucí a oponent bakalářských, diplomových a disertačních prací a podílí se na řešení několika grantových projektů.

 

Kontaktní osoba:

Jaroslav Vomáčka | děkan
Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci
E: jaroslav.vomacka@upol.cz | T: 585 632 850