Zasedání Akademického senátu LF UP

20. únor 2018, 14:00 – 16:00

8. schůze Akademického senátu LF UP

Navržený program:
1. Schválení programu
2. Kontrola zápisu
3. Změny studijních plánů („Bílá kniha“)
studijní proděkani, ing. Antošová
4. Schválení změny Organizačního řádu LF UP – sloučení pracovišť
děkan LF
5. Návrh nominace do Etické komise UP
děkan LF
6. Předběžné výsledky hospodaření LF UP v roce 2017, financování v roce 2018
děkan LF, tajemnice LF
7. Informace děkana, změny legislativních norem LF
děkan LF
8. Různé - data zasedání na rok 2018

 

www.lf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/

Pořádá

Akademický senát LF UP

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Velká posluchárna

Přílohy