Mobilita: Psychologie, FF UP

thursday 8. february 2018, 10:01 – Text: DA

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP

Podporovaná aktivita č. 1:  Mobilita Psychologie, FF UP

Mobilita č. 16

Přijímající pracoviště: Katedra psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 21 měsíců

Termín: září 2018 – květen 2020

Popis mobility:

Mobilita bude zaměřena na realizaci výzkumu, výměnu know-how, přípravu společných projektů a výuku v oblasti automovit, konkrétně bezpečnost v oblasti ITS – ADAS (pokročilé asistenční systémy pro řidiče) a v oblasti elektromobility.

Hlavním zaměřením mobility je popsat proces a míru adaptace člověka (řidiče) na asistenční systémy určené pro řidiče v motorových vozidlech a to zejména z pohledu na dopravní bezpečnost, tj. jaký pozitivní, případně negativní dopad mají dané systémy na dopravní bezpečnost. Teoretickým východiskem jsou modely řidičského chování (např. Risk homeostasis theory, Wild, 2000; Compensation model, Taylor, 1964; Risk Threshold Theory, Klebersberg, 1977), které předpokládají při snížení zátěže (a rizika) – např. pomocí asistenčního systému, kompenzaci v jiné oblasti řidičského chování (např. zvolení vyšší rychlosti nebo věnování se aktivitě s řízením nesouvisející). Dle uvedených modelů, a příkladů z praxe (např. zavedení ABS nebo středního brzdového světla), dopad těchto systémů na dopravní bezpečnost je ovlivňován mnoha faktory a pouze přijatelná míra akceptace systému řidičem přináší pozitivní dopad na dopravní bezpečnost. Přítomnost asistenčního systému může vést k zvýšení subjektivní bezpečnosti řidiče (tj. spoléhá se na daný systém) a snížení pozornosti a věnování se řízení. V případech, kdy funkčnost daného asistenčního systému je omezená (tj. asistenční systémy fungují pouze v určitých podmínkách a to s nižší než 100% funkčností), přeceňování funkčnosti ze strany řidiče může vést k snížení dopravní bezpečnosti.

Speciální pozornost bude věnována ADAS, které jsou zaměřené na bezpečnost zranitelných účastníků dopravy (Vulnerable road users), nakolik procentuální zastoupení této skupiny účastníků silničního provozu na všech usmrcených, resp. vážně zraněných roste.

Z pohledu elektromobility bude hlavním zaměřením mobility problematika preferencí a akceptace uživatelů (zákazníků, řidičů) při přechodu z automobilu se spalovacím motorem na elektromobil. V horizontu 10 let předpokládáme zvyšující se tlak na penetraci elektromobility v prostředí ČR, proto informace ohledně preferencí českých spotřebitelů jsou klíčové. Dále se zaměříme na další dopady penetrace elektromobilů do českého vozového parku a to zejména z pohledu bezpečnosti a uživatelského komfortu. Důraz bude kladen na městskou mobilitu (zejména z důvodu toho, že v nejbližších letech elektromobily budou poskytovat alternativu spíš pro kratší jízdy po městě) a na zranitelné účastníky dopravy a jejich bezpečnost.

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6 měsíců mobility. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: ANO

Je možno čerpat podporu k  zajištění kontaktu výzkumného pracovníka s jeho rodinnými příslušníky ve výši 13.197 Kč za každý měsíc mobility. Za rodinného příslušníka je považován manžel/manželka či osoba s ekvivalentním vztahem právně definovaným v zemi, kde byl formalizován, či vlastní nezaopatřené dítě, nebo nezaopatřené dítě svěřené do péče.

Nabízený plat: 62 953 Kč

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

-  je post-dokem dle definice, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby[1] (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) od data podání projektové žádosti a

-  v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu podání projektové žádosti) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a

-  prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k datu předložení projektové žádosti).

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

Způsob hodnocení:

II. fáze

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 40

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) či vysílající (u aktivity 3 a 4) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 4:

Potřebnost výzkumu vzhledem k oboru (vědní disciplíně)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Kritérium 5:

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde působí (u aktivity 1, 3 a 4)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 100. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3, 4 a 5 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

Požadované dokumenty:

  • Profesní životopis
  • Diplom, popř. nostrifikaci
  • Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR
  • Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech
  • Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech
  • Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště
  • Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru 
  • Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil
  • Harmonogram mobility odsouhlasený přijímajícím pracovištěm

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu pavlina.zizkova@upol.cz nejpozději 9. 4. 2018


[1] Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.