Mobilita: Kinantropologie FTK (č. 13a)

tuesday 13. february 2018, 13:01 – Text: DA

Vyhlášení výběrového řízení v rámci programu:

Výzva č. 02_16_027 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP

Název projektu:  Podpora mobility na UP

Podporovaná aktivita č. 1:  Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR - FTK

Mobilita č. 13a

Přijímající pracoviště: Fakulta tělesné kultury

Místo mobility: Univerzita Palackého v Olomouci

Doba trvání: 10 měsíců

Termín: 09/2018 - 06/2019

Popis mobility:

Plánované zaměření mobility úzce souvisí s jedním z hlavních směrů výzkumu na FTK UP – oblastí motoriky. Tato oblast v sobě zahrnuje množství problémů, jejichž řešení je často spojeno s vysokou mírou specializace. Není možné, aby komplexní řešení probíhalo na jednom pracovišti. Potřebnost mobility proto vyplývá z možnosti zapojit do řešení problémů mladé vědce z dalších pracovišť, zabývajících se vybranou specializací v rámci dané problematiky. Jejich účast na výzkumu umožní zvýšení kvality a výpovědní hodnoty získaných poznatků a z toho vyplývajících prezentovaných výstupů. Podobně lze předpokládat i získání nových mezinárodních kontaktů v rámci vědecké komunity. Obor výzkumu se bude týkat analýzy pohybu a jeho vnějších projevů, řízení pohybu a motorického učení.

V rámci tohoto zaměření budou řešeny úlohy v oblasti:

Dynamická rovnováha v posturálně náročných podmínkách, vliv únavy na statickou a dynamickou rovnováhu, rovnováha jako součást pohybové koordinace u dětí, rovnováha jako předpoklad kvalitního sportovního výkonu.

Výzkumný pracovník je povinen se aktivně účastnit konference / semináře / workshopu apod. organizovaných institucí příjemce, a to minimálně jedné v průběhu každých 6 měsíců mobility. 

Podpora rodiny výzkumného pracovníka: NE

Nabízený plat: 77 500 Kč

Požadavky na uchazeče:

I. fáze

-  je post-dokem dle definice, tj. výzkumným pracovníkem do 7 let po udělení titulu PhD či jeho zahraniční obdoby [1] (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) od data podání projektové žádosti a

-  v průběhu posledních 3 let minimálně celé 2 roky (k datu podání projektové žádosti) působil mimo ČR v oblasti vědy a výzkumu na min. 50 % úvazek, nebo byl PhD studentem v zahraničí a

-  prokáže publikační činnost (odborné publikace evidované v databázi Web of Science, Scopus nebo ERIH PLUS a současně publikace typu „article“, „book chapters“, „letter“ a „review“) – v posledních 3 letech minimálně 2 publikační výstupy (k datu předložení projektové žádosti).

Uchazeči, kteří výše uvedené parametry první fáze nesplní, budou z výběrového řízení vyřazeni. Uchazeči, kteří naplní kvalifikační parametry první fáze, postoupí do druhé fáze hodnocení.

Způsob hodnocení:

II. fáze

Splnění/nesplnění vylučovacích kritérií z první fáze a dále i požadovanou odbornost a požadované podklady bude hodnotit komise složená z minimálně 3 osob.

Hodnoticí komise bude hodnotit jednotlivé uchazeče na společném zasedání podle následujících kritérií:

Kritérium 1:

Počet a kvalita článků v impaktovaných časopisech a jiných publikacích

Možný počet bodů: min. 0, max. 40

Kritérium 2:

Zapojení do vědeckovýzkumných projektů (mezinárodních, národních)

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 3:

Přínos pro přijímající (u aktivity 1 a 2) či vysílající (u aktivity 3 a 4) pracoviště v rámci daného oboru (vědní disciplíny), do kterého se uchazeč hlásí

Možný počet bodů: min. 0, max. 20

Kritérium 4:

Potřebnost výzkumu vzhledem k oboru (vědní disciplíně)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Kritérium 5:

Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde působí (u aktivity 1, 3 a 4)

Možný počet bodů: min. 0, max. 10

Maximální možný počet dosažených bodů je 100. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 1 a 2 bude uchazeči přidělen počet bodů za naplnění daného kritéria odpovídající výše uvedené objektivně určitelné hodnotě. Při hodnocení jednotlivých uchazečů pomocí kritéria 3, 4 a 5 udělí každý člen výběrové komise uchazeči body individuálně, dle svého uvážení. Výsledným počtem bodů pro uchazeče bude aritmetický průměr bodového hodnocení uděleného jednotlivými členy hodnoticí komise. Ve výběrovém řízení zvítězí uchazeč, který získá v rámci hodnocení jednotlivých kritérií nejvyšší počet bodů.

O průběhu hodnocení bude veden písemný protokol, který bude obsahovat informace o složení hodnoticí komise; kritéria, podle kterých byli uchazeči hodnoceni; zdůvodnění přidělených bodů a jméno vítězného uchazeče.

Informace o výsledcích procesu hodnocení budou zveřejněny na webových stránkách UP.

Požadované dokumenty:

  • Profesní životopis
  • Diplom, popř. nostrifikaci
  • Dokumenty prokazující vědeckou činnost mimo území ČR
  • Seznam publikačních výstupů v posledních 3 letech
  • Seznam a stručný popis vědecko-výzkumných projektů (národních a mezinárodních), do kterých byl uchazeč zapojen v posledních 3 letech
  • Motivační dopis vč. specifikace přínosu pro přijímající pracoviště
  • Stručný popis výzkumu, na kterém bude výzkumný pracovník pracovat, zdůvodnění potřebnosti vzhledem k oboru 
  • Doporučení předchozího školitele nebo vedoucího pracoviště/VaV týmu, kde uchazeč působil
  • Harmonogram mobility odsouhlasený přijímajícím pracovištěm

Všechny výše uvedené dokumenty budou předloženy buď v českém, nebo v anglickém jazyce.

Úspěšní uchazeči a uchazečky by neměli mít v době předpokládaného nástupu úvazek na jiné VŠ nebo v jiné instituci. O případnou výjimku je nutné požádat v rámci přijímajícího řízení.

Žádosti podávejte elektronicky na adresu miroslav.janura@upol.cz nejpozději 16. 3. 2018


[1] Uvedená doba se může prodloužit o dobu mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci (více než 90 dní), ošetřování člena rodiny (více než 90 dní), předatestační přípravy a vojenské služby.